Verneombud

Verneombudet spiller en sentral rolle i å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere

De representerer arbeidstakernes interesser i HMS-arbeidet (helse, miljø og sikkerhet) og har en rekke plikter og ansvarsområder. Denne artikkelen gir en utfyllende oversikt over verneombudets plikter, basert på informasjon fra Arbeidstilsynet.

Hovedoppgaver:

 • Ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår HMS.
 • Følge med på arbeidsmiljøet og avdekke farer og ulemper.
 • Påse at arbeidsgiver følger gjeldende HMS-regelverk.
 • Delta i planlegging og gjennomføring av HMS-tiltak.
 • Behandle saker om arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.

Plikter:

 • Gjennomføre vernerunder og befaringer på arbeidsplassen.
 • Delta i møter om HMS, inkludert arbeidsmiljøutvalget (AMU).
 • Behandle saker om arbeidsmiljøet på vegne av arbeidstakerne.
 • Varsle arbeidsgiver om farer og ulemper i arbeidsmiljøet.
 • Holde seg oppdatert på gjeldende HMS-regelverk.
 • Ta kontakt med Arbeidstilsynet ved behov.

Ansvarsområder:

 • Bidra til et godt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i HMS-spørsmål.
 • Fremme en kultur for åpenhet og dialog om arbeidsmiljøet.
 • Være en pådriver for forbedring av arbeidsmiljøet.
 • Støtte arbeidstakere som opplever uheldige eller uakseptable forhold på arbeidsplassen.

Verktøy og støtte:

Verneombudet har en rekke verktøy og støtte tilgjengelig for å utføre sine oppgaver, blant annet:

 • Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.
 • Retningslinjer fra Arbeidstilsynet.
 • Kurs og opplæring i HMS.
 • Støtte fra tillitsvalgte og fagforeninger.

Viktigheten av verneombudets rolle:

Verneombudets rolle er avgjørende for å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø for alle. Ved å være aktiv og engasjert i HMS-arbeidet kan verneombudet bidra til å forebygge ulykker og skader, og fremme en god arbeidskultur.

Denne artikkelen er ment som en veiledning og er ikke uttømmende. For mer detaljert informasjon om verneombudets plikter og ansvarsområder, se Arbeidstilsynets nettsider eller kontakt din tillitsvalgte eller fagforening.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere