Marie Thomassen i SmartDok

En viktig praksis for snekkerbedrifter

Befaringer på byggeplasser er en verdifull praksis for snekkerbedrifter. Det gir mulighet for både bedriftseiere, snekkere og kunder å inspisere og vurdere prosjekter før de tar fatt på arbeidet. Dette påvirker planleggingen , kostnadsestimatene , prosjektets suksess og kundetilfredsheten 😊.

Denne artikkelen belyser viktigheten av befaringer for snekkerbedrifter og hvordan de kan dra nytte av denne praksisen.

Identifisering av potensielle utfordringer:
En befaring gir snekkerbedriften mulighet til å identifisere potensielle utfordringer som kan oppstå underveis i prosjektet. Dette kan være strukturelle problemer, skjulte feil eller andre hindringer som kan påvirke fremdriften eller budsjettet. Ved å oppdage disse utfordringene tidlig kan bedriften utarbeide alternative løsninger og unngå dyre forsinkelser og uforutsette kostnader.

Presis kostnadsestimering:
En nøyaktig kostnadsestimering er avgjørende for suksessen til ethvert byggeprosjekt. Ved å gjennomføre en befaring kan snekkerbedriften få en bedre forståelse av prosjektets omfang, materialbehov og arbeidskraft. Dette gjør det mulig å lage mer
realistiske kostnadsestimater og dermed unngå budsjettoverskridelser som igjen kan påvirke bedriftens lønnsomhet og omdømme.

Optimal planlegging og ressursallokering:
En befaring gir snekkerbedriften muligheten til å planlegge prosjektet grundig og tildele ressurser på en effektiv måte. Ved å ta hensyn til eventuelle begrensninger eller spesielle behov, kan bedriften utvikle en tidsplan som tar hensyn til relevante faktorer. Dette bidrar til bedre ressursstyring og minimerer risikoen for unødvendige forsinkelser eller ineffektivitet.

Kundetilfredshet og kvalitetskontroll:
Befaringer gir snekkerbedrifter mulighet til å kommunisere og samhandle direkte med kundene. Dette gir en dypere forståelse av kundens forventninger og behov. Ved å vise interesse for kundens visjon og bekymringer, kan snekkerbedriften bedre tilpasse seg og levere et ferdig produkt som oppfyller kundens forventninger. 

Sikkerhet og forskrifter:
Sikkerheten til ansatte og alle som er tilknyttet byggeprosjektet er av ytterste viktighet. Gjennom en befaring kan snekkerbedriften identifisere potensielle risikofaktorer og ta nødvendige tiltak for å sikre en trygg arbeidsplass. I tillegg gir befaringer bedriften mulighet til å verifisere at gjeldende bygningsforskrifter blir overholdt, slik at det ferdige prosjektet er i samsvar med lovverket.

Kenneth Thomassen
Kenneth Thomassen

– Befaring er et must i alle anleggsbedrifter!

Kenneth Thomassen Holm har lang fartstid i bransjen, og han forteller hvor viktig det er å få god dialog med kunden, kontroll på kostnader (materiell, tidsforbruk) samt fokus på sikkerhet (hva trengs av utstyr til å gjøre jobben sikkert og trygt).

Kenneth Thomassen

– Befaring er et must i alle anleggsbedrifter!

Kenneth Thomassen Holm har lang fartstid i bransjen, og han forteller hvor viktig det er å få god dialog med kunden, kontroll på kostnader (materiell, tidsforbruk) samt fokus på sikkerhet (hva trengs av utstyr til å gjøre jobben sikkert og trygt).

Sjekklister

SmartDoks sjekklister spiller en avgjørende rolle under befaringer på byggeplasser og er et viktig verktøy for å sikre grundighet, organisering og konsistens i vurderingen av ulike aspekter ved prosjektet. 

Sjekklister ved befaring kan inneholde relevante standarder, forskrifter og retningslinjer som må overholdes. Dette er spesielt viktig for å sikre at byggeprosjektet er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for konstruksjon, helse og sikkerhet. 

Dette gir en strukturert tilnærming til kvalitetskontroll under befaringen. Ved å inkludere punkter som skal vurderes for å oppnå ønsket kvalitet, kan man lettere identifisere eventuelle feil, mangler eller avvik. 

Sjekklister kan bidra til å redusere misforståelser, øke samarbeidet og effektivisere kommunikasjonen på byggeplassen. Ved å bruke sjekklister under befaringer kan snekkerbedriften generere en detaljert dokumentasjon av observasjoner, funn og handlinger som ble gjort underveis.

Sjekklister kan rett og slett øke effektiviteten, redusere feil og forbedre resultatene på byggeprosjektene.

Les mer om vår HMS/KS-løsning for bygge- og anleggsbedrifter.

Når byggfirmaet Leve Montasje overleverer prestigehytter, så gjøres det via signatur på nettbrett.

Registrering av sjekklister og avvik er viktig for å kunne levere av ypperste kvalitet. Dette registreres i SmartDok-appen.

Bildedokumentasjon

Bildedokumentasjon spiller en viktig rolle på byggeplasser. Her er noen av de viktigste punktene:

  • Kommunikasjon og informasjonsdeling: Bilder gir en visuell representasjon av snekkerarbeidet og kan brukes som et effektivt kommunikasjonsverktøy mellom snekkere, entreprenører, arkitekter og kunder. Ved å dele bilder kan man tydelig demonstrere prosjektets fremdrift, utførte arbeider, utfordringer og eventuelle endringer som må gjøres. Dette bidrar til å sikre at alle involverte har en felles forståelse av prosjektet og kan ta beslutninger basert på visuelle bevis.
  • Kvalitetskontroll: Bildedokumentasjon er nyttig for å sikre kvaliteten på snekkerarbeidet. Ved å ta bilder av ulike faser av prosjektet kan man sammenligne arbeidet med prosjektets spesifikasjoner og kvalitetsstandarder. Eventuelle avvik eller mangler kan identifiseres tidlig og korrigerende tiltak kan iverksettes før de blir større problemer. Dette hjelper til med å opprettholde høy kvalitet i snekkerarbeidet og sikre at prosjektet oppfyller forventningene.
  • Dokumentasjon av endringer: I løpet av et snekkerprosjekt kan det oppstå behov for endringer i designet eller spesifikasjonene. Bildedokumentasjon er verdifull for å dokumentere slike endringer. Ved å ta bilder før og etter endringene kan man vise og diskutere endringene med de involverte partene. Dette hjelper til med å opprettholde sporbarhet og sørge for at endringene blir implementert på riktig måte.
  • Prosjekthistorikk og referanse: Bildedokumentasjon skaper en historisk referanse for snekkerprosjektet. Det kan være nyttig for fremtidig vedlikehold, reparasjoner eller oppgraderinger av bygningen eller konstruksjonen. Ved å ha tilgang til bilder fra ulike stadier av prosjektet kan man identifisere spesifikke materialer, komponenter eller installasjoner. Dette forenkler eventuelle fremtidige endringer eller reparasjoner, da man har en dokumentert referanse å jobbe ut ifra.
  • Bevis og forsikring: Bildedokumentasjon kan også fungere som bevis i tilfelle tvister eller forsikringskrav. Hvis det oppstår uenighet om utført arbeid eller skader på eiendommen, kan bilder brukes som dokumentasjon for å demonstrere hva som ble gjort eller hva som har skjedd. Dette kan være spesielt verdifullt når det gjelder å fastslå ansvar eller søke erstatning.

Bildedokumentasjon er derfor et viktig verktøy i snekkerprosjekter for å sikre god kommunikasjon, kvalitetskontroll, sporbarhet og dokumentasjon av arbeidet. Det hjelper til med å oppnå prosjektmål, redusere risiko og bidrar til å skape tillit mellom alle involverte parter. SmartDoks bildefunksjon er et velprøvd og utmerket verktøy i dokumentasjonsarbeidet.

Les mer om vår HMS/KS-løsning for bygge- og anleggsbedrifter.

Konklusjon

Befaringer på byggeplasser er essensielle for snekkerbedrifter. De gir en mulighet til å identifisere potensielle utfordringer, estimere kostnader, planlegge effektivt, sikre kundetilfredshet og kvalitetskontroll, samt ivareta sikkerheten og overholdelsen av forskrifter. 

Ved å prioritere befaringer kan snekkerbedrifter øke sjansene for å levere vellykkede prosjekter, opprettholde god kundetilfredshet og styrke sitt omdømme i markedet. Derfor bør befaringer betraktes som en uvurderlig praksis som alle snekkerbedrifter bør omfavne.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere