På bakgrunn av analysen kan man da gjøre en risikoevaluering og velge å la være å gjøre aktiviteten, eller iverksette risikoreduserende tiltak som gjør at aktiviteten likevel kan gjennomføres. Risikoanalyse og risikoevaluering er en del av risikovurdering, som igjen er en del av risikostyring.

SmartDok har gode løsninger for å minske risikoene. Vi anbefaler sterkt å teste ut HMS Pro i SmartDok.

1. juli 2020 kom det en del endringer i forskrifter som kan påvirke ditt arbeid

Like etter at vi lanserte vår HMS-håndbok i juli 2020, kom det en del forskriftsendringer som alle bør være klare over.

Forskriftsendringene er godt beskrevet på Arbeidsstilsynet og der det påvirket innholdet i håndboken har vi gjort endringer.

Her er de viktigste forandringene, ta stilling til om dere må gjøre ytterligere endringer i rutiner/prosedyrer og sjekklister dere selv har laget.

Stiger og adkomst

Kravet om at en stige som benyttes til atkomst til et tak, en avsats eller liknende skal rage minst én meter over dette, er endret i forskrift om utførelse av arbeid § 17-23.

Tidligere tok ikke denne bestemmelsen høyde for at det kan være situasjoner hvor det ikke er praktisk mulig at stigen rager 1 meter over av- eller påstigningspunktet. I tillegg finnes det produkter som sikrer at arbeidstakerne kan holde seg fast ved av- og påstigning uten at selve stigen rager over taket eller avsatsen.

Formålet med denne bestemmelsen er at den som benytter stigen skal ha noe å holde seg fast i ved overgangen til tak eller lignende. Det er derfor inntatt et unntak fra hovedregelen om at stigen skal rage 1 meter over atkomstnivåets høyde. Kravet er fremdeles et fullt forsvarlig fysisk arbeidsmiljø ved bruk av stige til adkomst.

Arbeidsplassen

Endringer i forskrift om utforming og innretting av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften):

  • Kravet om nødbelysning er tydeliggjort i § 2-13 andre ledd
  • Strengere krav til nødskilt i § 5-6 andre ledd og nytt tredje ledd
  • Skiltet «område der eksplosiv atmosfære kan dannes» er opphevet i § 5-7 nr. 2
  • Skilt for hjertestarter/AED er tatt inn i § 5-7 nr. 4

Bestemmelsene om nødbelysning og rømningsveier er tydeliggjort. Hensikten er å sikre at alle områder som kan tenkes å bli benyttet til å flykte fra arbeidsplassen i en faresituasjon, blir utstyrt med nødbelysning. Det er nå også strengere krav til nødskilt. Hensikten med endringene er å sikre at nødskiltene er godt synlige ved en nødsituasjon

Kontroll av stillaser

Det er kommet en ny § 4-6 om kontroll av stillaser i produsentforskriften.

Plikten til å gjennomføre en årlig kontroll ligger til den sertifikatet er utstedt til etter produsentforskriften § 4-5. Dette vil typisk være en produsent eller en importør. Dette betyr at produsenter og importører skal sørge for at produkter får en årlig kontroll som utføres av det sertifiseringsorganet som utstedte sertifikatet – eller av et kompetent organ som har inngått avtale med sertifiseringsorganet som har utstedt sertifikatet.

På bakgrunn av endringer knyttet til stiger og stillaser, og en vurdering av at vi ønsker å tilby en grundigere Prosedyre for arbeid i høyden, har vi laget en helt ny prosedyre dere kan velge å redigere slik at den passer til deres arbeidsoperasjoner og risikoforhold. Husk å utføre risikovurderinger som beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid §17-1.

Asbest

Bestemmelsen om opplæring i arbeid med asbest er tydeliggjort, og enkelte utdaterte bestemmelser er fjernet fra forskrift om utførelse av arbeid.

Endringene knyttet til asbest vil først og fremst få betydning for virksomheter som har eller ønsker å få tillatelse fra Arbeidstilsynet til å arbeide med asbest. Disse endringene er gjort i forskrift om utførelse av arbeid.

Vern mot udetonert sprengstoff og fallende stein for anleggsførere

Det er en nytt krav om vern mot udetonert sprengstoff og fallende stein i § 27-14 i forskrift om utførelse av arbeid. Hensikten med bestemmelsen er å tydeliggjøre kravene til sikringstiltak for operatør av arbeidsutstyr ved bergarbeid. Kravet om vern gjelder der det foreligger fare for skade på grunn av udetonert sprengstoff og nedfall av stein. Bestemmelsen er et funksjonskrav.

Setebelte i traktor

Nye regler for bruk av setebelte i traktor. Dersom dere benytter traktor i arbeidet må dere sette dere inn i endringen i forskriften og f.eks sette inn informasjon om dette i aktuell arbeidsinstruks. Vær spesielt oppmerksom på at det ikke alltid er påbudt med setebelte, så pass på å formidle til de ansatte når de skal benytte det og når de ikke skal. Les mer her: Påbud om bruk av setebelte i traktor.

Tips: Benytt maskinmodulen og legg inn link til arbeidsinstrukser, påbud m.m. på den enkelte maskin. Instruer de ansatte i å lese dette før de benytter nye maskiner/utstyr.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere