Følgende endringer gjelder for REACH-forskriften:

Sikkerhetsblader og stoffkartotek

Alle sikkerhetsdatablad (SDS) skal fra og med 1. januar 2023 være utformet etter ny mal (2020/878). Det har i to år vært en overgangsordning i forhold til informasjonen i sikkerhetsdatablader (SDS) og stoffkartotek. Den nye erstatter 2015/830.

Arbeidsgiver kan henvende seg til leverandør med ønske om å få nytt oppdatert SDS som er i h.h.t. forordning (EU) nr. 2020/878. Forutsatt at nytt SDS fullt ut dekker kjemikaliet «på hylla». Det må for eksempel være samme innholdsstoffer og mengder, samme fareklasser, varselord, tilleggssetninger etc. Fareetiketten må samsvare med opplysningene i SDS.

Hvis det er mer enn 12 måneder siden stoffet/stoffblandingen ble kjøpt kan man ikke lenger kreve oppdatert SDS fra leverandør. Dersom det er mer enn 12 måneder siden kjøpet, eller at nytt SDS ikke stemmer overens med kjemikaliet «på hylla», må kjemikaliet byttes ut for å oppfylle krav til gyldig SDS.

Arbeidsgiver har krav til å ajourføre stoffkartoteket jf. forskrift om utførelse av arbeid § 2-2 tredje ledd («Arbeidsgiver har plikt til å ajourføre opplysninger når det foreligger endringer, avdekking av helseskadelige forhold o.l. som er vesentlige for å forebygge helseskader».).Arbeidsgiver kan kreve å få oppdatert sikkerhetsdatabladene i henhold til denne standarden i inntil 12 måneder etter en leveranse. Dette forutsetter at det nye SDS dekker kjemikalier i forhold til innholdsstoffer, mengder, fareklasser osv. Fareetiketten på produktet skal være i henhold til forordningen. Fareetiketten skal bl.a. inneholde en UFI-kode. Denne koden er universal i EU og om arbeidstaker skulle bli eksponert for helseskadelige stoffer, så kan man opplyse om UFI-koden til helse, slik at de vet hva slags behandling arbeidstaker evt. skulle måtte trenge.

Forordning (EU) 2021/2030 er en endringsforordning til REACH som endrer REACH Vedlegg XVII om REACH restriksjoner. Denne forordningen gjelder stoffet DMF: https://lovdata.no/static/NLX3/32021r2030.pdf

Sammenlignet med den gamle forordningen er det ikke gjort store endringer, men det som er endret er kort oppsummert:

  • en konkretisering av enkelte SDS punkter. For eksempel krav til UFI-kode i SDS pkt. 1.1 (med unntak av industriell bruk som kommer senere)
  • en konkretisering av enkelte punkter som fysisk-kjemiske data i SDS pkt. 9.1
  • endringer i overskriftene i SDS pkt. 11.1, 11.2, 12.6, 14.1, 14.7
  • krav om at SDS opplyser at kjemikaliet inneholder nanomaterialer eller stoffer som har hormonforstyrrende egenskaper.

Med forordning (EU) nr. 2020/878 innføres endringer som er vesentlige for å forebygge helseskader. Eksempler på endringer er data om hormonforstyrrende egenskaper, nano, UFI kode, mer data for fysiske og kjemiske egenskaper osv.
Stoffkartoteket må være ajourført og ha gyldige SDS i h.h.t. det til enhver tid gjeldende regelverk, og samtidig må SDS gjelde det aktuelle kjemikaliet «på hylla».

Samsvar mellom sikkerhetsdatablad og fareetikett

Hvis krav til fareetiketten er blitt endret siden kjøp av kjemikaliet, blir fareetiketten ikke lenger i henhold til gjeldende regelverk, og dermed må byttes ut for å oppfylle arbeidsgivers krav til merking av kjemikalier i forskrift om utførelse av arbeid § 3-13.

Eksempler kan være at fareetiketten mangler UFi koden, eller at setningen «Fra 24. august 2023 kreves hensiktsmessig opplæring før enhver industriell bruk eller yrkesbruk.» mangler for kjemikalier som inneholder diisocyanat jf. REACH Vedlegg XVII post 74.
Den nye fareetikettkravet for diisocyanat er gitt i selve REACH Vedlegg XVII post 74.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere