Bedriftshelsetjenesten (BHT)

Bedriftshelsetjenesten (BHT) spiller en sentral rolle i å sikre et godt arbeidsmiljø og ivareta arbeidstakernes helse, sikkerhet og velvære

I denne artikkelen dykker vi ned i BHTs plikter i HMS-arbeidet, basert på informasjon fra Arbeidsmiljøportalen.

Bedriftshelsetjenestene skal først og fremst bidra til det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet til virksomhetene.

1. Bistå i kartlegging og risikovurdering:

 • BHT skal bistå arbeidsgiver med å kartlegge og vurdere risikofaktorer i arbeidsmiljøet, både fysiske, psykiske og organisatoriske.
 • Dette innebærer å delta i kartleggingsrunder, analysere arbeidsprosesser, og vurdere mulige negative helseeffekter.
 • BHT skal også bidra til å identifisere risikogrupper og utarbeide tiltak for å redusere risikoen for ulykker og helseskader.

2. Rådgivning og veiledning:

 • BHT skal gi råd og veiledning til arbeidsgiver og arbeidstakere om HMS-spørsmål.
 • Dette omfatter tema som ergonomi, arbeidsbelastning, inneklima, kjemikalier, støy og belysning.
 • BHT skal også bistå i utarbeiding av HMS-planer, prosedyrer og instruksjoner.
Bedriftshelsetjenestens rolle og plikter i HMS-arbeidet

3. Tilrettelegging og oppfølging:

 • BHT kan gi råd om tilrettelegging av arbeidet for arbeidstakere med spesielle behov.
 • Dette kan omfatte tilrettelegging av arbeidsplassen, tilpasning av arbeidsoppgaver og oppfølging av arbeidstakere i sykmeldingsperioder.
 • BHT kan også delta i oppfølging av arbeidstakere som har vært utsatt for ulykker eller har pådratt seg yrkessykdommer.

4. Helseundersøkelser:

 • BHT kan tilby helseundersøkelser av arbeidstakere, i tråd med gjeldende regelverk og bedriftens risikoforhold.
 • Helseundersøkelser kan bidra til å identifisere fare for arbeidsrelaterte plager eller -sykdom.
 • BHT skal også gi råd og veiledning til arbeidstakere om forebygging av helseskader.

5. Samarbeid og kommunikasjon:

 • BHT skal samarbeide med arbeidsgiver, arbeidstakere og verneombud om HMS-spørsmål.
 • Dette innebærer deltakelse i HMS-møter, vernerunder og andre relevante aktiviteter.
 • BHT skal også bidra til å sikre god kommunikasjon om HMS-spørsmål i virksomheten.

6. Forskning og utvikling:

BHT skal holde seg oppdatert på ny kunnskap og teknologi innen HMS-området.

7. Uavhengighet:

 • BHT skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.
 • Dette innebærer at BHT skal kunne gi råd og veiledning uten å bli påvirket av arbeidsgiverens interesser.

Bedriftshelsetjenestens plikter er omfattende og spiller en viktig rolle i å sikre et godt arbeidsmiljø og ivareta arbeidstakernes helse, sikkerhet og velvære. Ved å samarbeide med BHT kan arbeidsgivere og arbeidstakere skape en sunn og trygg arbeidsplass.

I tillegg til informasjonen fra Arbeidsmiljøportalen, kan du også finne mer informasjon om bedriftshelsetjenestens plikter i:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning i arbeidsmiljøet
 • Internkontrollforskriften

Hvis du har spørsmål om bedriftshelsetjenestens plikter, kan du kontakte Arbeidstilsynet eller din bedriftshelsetjeneste.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere