smartdok avvik kvalitestavvik

SHA er forankret i Byggherreforskriften der det beskrives hvordan byggherren skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Fokuset er både på prosjektering og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider.

Hva er en SHA-plan?

En SHA-plan er unik for hvert bygge- eller anleggsprosjekt og arbeidet med den må starte tidlig i prosjekteringsfasen. Byggherren må fortløpende gjøre risikovurderinger som finner og fjerner flest mulig risikoforhold som seinere i prosjektet kan føre til ulykker.

Dersom risikoforhold er tatt med i anbudsspesifikasjonen er det lettere for entreprenørene å kalkulere inn forebyggende tiltak. SHA-koordinator hos byggherren utarbeider SHA-planen for prosjektet på bakgrunn av risikovurderinger.

SHA-planen skal inneholde

  • Beskrivelse av bygge- og anleggsplassens organisering, roller, ansvarsfordeling og entrepriseform
  • Framdriftsplan for anlegget som viser når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal finne sted
  • Beskrivelser av de spesifikke tiltakene knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse
  • Rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen
  • Virksomheter som er inne på en bygge- eller anleggsplass plikter å ta deler av SHA-planen inn i sitt eget HMS system slik at stedets- og prosjektets sikkerhetsutfordringer tas inn i internkontrollen.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere