Tillitsvalgt

Tillitsvalgte spiller en viktig rolle i å sikre et godt arbeidsmiljø for alle

En tillitsvalgt har en rekke plikter og rettigheter i HMS-arbeidet, som er regulert i arbeidsmiljøloven og andre lover og forskrifter.

Hva er en tillitsvalgt?

En tillitsvalgt er en person som er valgt av arbeidstakerne til å representere dem i saker som omhandler arbeidsmiljø, lønn og andre arbeidsvilkår. Tillitsvalgte kan være valgt av en fagforening eller av alle arbeidstakerne i en virksomhet.

Hva er de tillitsvalgtes plikter i HMS-arbeidet?

De tillitsvalgtes plikter i HMS-arbeidet kan deles inn i tre hovedkategorier:

1. Informasjon og medvirkning:

  • De tillitsvalgte skal ha tilgang til all informasjon om arbeidsmiljøet i virksomheten.
  • De skal delta i planleggingen og gjennomføringen av HMS-arbeidet.
  • De skal bli hørt i alle saker som kan ha betydning for arbeidsmiljøet.

2. Verneombud:

  • I virksomheter med under 50 arbeidstakere kan de tillitsvalgte velges som verneombud.
  • Verneombudet har en rekke plikter og rettigheter for å sikre et godt arbeidsmiljø.

3. Bistå medlemmer:

  • De tillitsvalgte skal bistå sine medlemmer i saker som omhandler arbeidsmiljøet.
  • Dette kan for eksempel være å bistå i en tvist med arbeidsgiveren eller å gi råd om HMS-relaterte spørsmål.
Tillitsvalgt

Hvordan kan de tillitsvalgte bidra til et godt arbeidsmiljø?

De tillitsvalgte kan bidra til et godt arbeidsmiljø på en rekke måter:

  • Ved å være en aktiv pådriver for HMS-arbeidet i virksomheten.
  • Ved å delta i planleggingen og gjennomføringen av HMS-tiltak.
  • Ved å være en pålitelig støttespiller for arbeidstakerne i HMS-relaterte spørsmål.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om de tillitsvalgtes plikter i HMS-arbeidet?

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere