Arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) er et viktig verktøy for å sikre et godt arbeidsmiljø i norske bedrifter

AMU er et partssammensatt organ med representanter fra både ledelsen og arbeidstakerne, og skal bidra til at bedriften følger gjeldende lover og regler om arbeidsmiljø.

Hvem må ha AMU?

  • Alle virksomheter med minst 30 arbeidstakere har plikt til å opprette et AMU.
  • Virksomheter med mellom 10 og 30 ansatte skal også ha AMU hvis en av partene (ledelsen eller arbeidstakerne) krever det.
  • Arbeidstilsynet kan også bestemme at en virksomhet med under 10 ansatte skal ha AMU, dersom det er nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.

Hva gjør AMU?

AMU har en rekke oppgaver, blant annet:

  • Behandle saker som gjelder arbeidsmiljøet i bedriften, for eksempel spørsmål om sikkerhet, helse og velferd.
  • Delta i planleggingen og gjennomføringen av bedriftens HMS-arbeid.
  • Følge med på utviklingen i arbeidsmiljøet.
  • Gi sine anbefalinger til ledelsen og arbeidstakerne i spørsmål om arbeidsmiljø.
AMU

Hvordan opprettes et AMU?

Arbeidsgiversiden utpeker selv sine representanter til utvalget. En fra øverste ledelse skal alltid være representert. Ansattsiden gjennomfører valg av representanter. Hovedverneombud skal alltid være representert i utvalget.

Hvor mange representanter skal AMU ha?

AMU skal ha likt antall representanter fra Arbeidsgiversiden og ansattsiden. Minimum 4 og maks 8 personer.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere