Internkontrollforskriften

Bedrifters plikt til internkontroll

I Norge har alle bedrifter som er omfattet av arbeidsmiljøloven en plikt til å gjennomføre systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid).

Dette er regulert av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).

Formålet med internkontroll

Formålet med internkontroll er å sikre at bedriften oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven og andre relevante lover og forskrifter. Internkontrollen skal også bidra til å forebygge ulykker, helseskader og miljøskader.

Innholdet i internkontrollen

Internkontrollen skal omfatte følgende elementer:

  • Planlegging: Bedriften skal planlegge sitt HMS-arbeid og fastsette mål og tiltak for å nå disse målene.
  • Utførelse: Bedriften skal gjennomføre sitt HMS-arbeid i samsvar med planen.
  • Overvåking: Bedriften skal overvåke og evaluere sitt HMS-arbeid for å sikre at det fungerer som forutsatt.
  • Korrigering: Bedriften skal iverksette nødvendige tiltak for å korrigere eventuelle mangler i sitt HMS-arbeid.

Krav til dokumentasjon

Bedriften skal dokumentere sitt HMS-arbeid. Dokumentasjonen skal være tilstrekkelig for å kunne vise at bedriften oppfyller sine plikter etter arbeidsmiljøloven.

Samordning

Dersom bedriften består av flere enheter, skal det utarbeides en felles plan for HMS-arbeidet. Denne planen skal samordnes med planene for HMS-arbeidet i de enkelte enhetene.

Tilsyn

Arbeidstilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at bedrifter overholder kravene i arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet kan gi pålegg til bedrifter som ikke oppfyller sine plikter.

Internkontrollforskriften
Internkontrollforskriften

Hva er internkontroll-
forskriften?

Internkontrollforskriften er en regulering av HMS-lovgivningen, som forteller oss nærmere og mer konkret hva internkontrollen går ut på, og hvilke krav som stilles.

Internkontrollforskriften

Hva er internkontroll-
forskriften?

Internkontrollforskriften er en regulering av HMS-lovgivningen, som forteller oss nærmere og mer konkret hva internkontrollen går ut på, og hvilke krav som stilles.

Konsekvenser av manglende internkontroll

Bedrifter som ikke gjennomfører internkontroll kan bli ilagt tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr av Arbeidstilsynet. I tillegg kan bedrifter som ikke oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven bli erstatningsansvarlige for skader som oppstår som følge av dette.

Eksempler på internkontroll

Internkontrollen kan inneholde en rekke ulike aktiviteter, for eksempel:

  • Analyse av risikoforhold: Bedriften skal analysere risikoforholdene i virksomheten for å identifisere potensielle farer og skader.
  • Utarbeidelse av rutiner: Bedriften skal utarbeide rutiner for å forebygge ulykker, helseskader og miljøskader.
  • Opplæring av ansatte: Bedriften skal gi ansatte opplæring i HMS-arbeid.
  • Inspeksjonen av arbeidsplassen: Bedriften skal inspisere arbeidsplassen regelmessig for å sikre at HMS-kravene oppfylles.

Konklusjon

Internkontroll er et viktig verktøy for å forebygge ulykker, helseskader og miljøskader i bedrifter. Ved å gjennomføre systematisk HMS-arbeid kan bedrifter bidra til å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø for sine ansatte og et godt miljø for samfunnet.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere