Internkontrollforskriften

Bedrifters plikt til internkontroll

I Norge har alle bedrifter som er omfattet av arbeidsmiljøloven en plikt til å gjennomføre systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid).

Dette er regulert av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).

Formålet med internkontroll

Formålet med internkontroll er å sikre at bedriften oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven og andre relevante lover og forskrifter. Internkontrollen skal også bidra til å forebygge ulykker, helseskader og miljøskader.

Krav til dokumentasjon

Bedriften skal dokumentere sitt HMS-arbeid. Dokumentasjonen skal være tilstrekkelig for å kunne vise at bedriften oppfyller sine plikter etter arbeidsmiljøloven.

Tilsyn

Arbeidstilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at bedrifter overholder kravene i arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet kan gi pålegg til bedrifter som ikke oppfyller sine plikter.

Internkontrollforskriften
Internkontrollforskriften

Hva er internkontroll-
forskriften?

Internkontrollforskriften er en regulering av HMS-lovgivningen, som forteller oss nærmere og mer konkret hva internkontrollen går ut på, og hvilke krav som stilles.

Internkontrollforskriften

Hva er internkontroll-
forskriften?

Internkontrollforskriften er en regulering av HMS-lovgivningen, som forteller oss nærmere og mer konkret hva internkontrollen går ut på, og hvilke krav som stilles.

Eksempler på aktiviteter i internkontrollen

Internkontrollen kan inneholde en rekke ulike aktiviteter, for eksempel:

  • Analyse av risikoforhold: Bedriften skal analysere risikoforholdene i virksomheten for å identifisere potensielle farer og skader.
  • Utarbeidelse av rutiner: Bedriften skal utarbeide rutiner for å forebygge ulykker, helseskader og miljøskader.
  • Opplæring av ansatte: Bedriften skal gi ansatte opplæring i HMS-arbeid.
  • Inspeksjonen av arbeidsplassen: Bedriften skal inspisere arbeidsplassen regelmessig for å sikre at HMS-kravene oppfylles.

Konklusjon

Internkontroll er et viktig verktøy for å forebygge ulykker, helseskader og miljøskader forårsaket av bedrifter. Ved å gjennomføre systematisk HMS-arbeid kan bedrifter bidra til å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø for sine ansatte og et godt miljø for samfunnet.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere