SMARTDOK SOM LEDELSESSYSTEM
FOR KVALITET

SMARTDOK SOM LEDELSESSYSTEM
FOR KVALITET

ISO 9001:2015
i SmartDok

Eksempler på hvordan en bedrift kan bygge et ledelsessystem for kvalitet, med vekt på krav til dokumentasjon.

Illustrasjon, PDCA-sirkel
Illustrasjon, PDCA-sirkel

ISO 9001:2015
i SmartDok

Eksempler på hvordan en bedrift kan bygge et ledelsessystem for kvalitet, med vekt på krav til dokumentasjon.

Illustrasjon, PDCA-sirkel

PDCA

Krav i ISO 9001:2015

Kapittel i standarden

SmartDok innhold og funksjoner

Forutsetter HMS/KS PRO eller SmartMEF
(SmartMEF har stort malbibiliotek)

VDI = Vedlikeholdt,
dokumentert informasjon
DI = Dokumentert informasjon
PDCA i alle prosesser RUH, Kvalitetsavvik, Forbedringsforslag, SJA, sjekklister
Risiko- og mulighetsvurdering
i alle prosesser
Risikovurderinger, skjemamal, prosedyre og kapittel i håndboka.
Kan bruke egne maler og lagre i dokumentsenteret på firma eller prosjekt.
Sikker Jobb Analyse-modul
Forbedringsforslag
Positive observasjoner
Vernerunder (skjemamal)
Plan
Kontekst
kapittel 4
Omfanget Legges inn som kapittel i håndbok i HMS KS PRO, eller dokumentsenter om man velger å bygge eget ledelsessystem for kvalitet der. Det kan linkes fra dokumentsenter til håndbok. I SmartMEF bygges ledelsessystem i dokumentsenter. Videre i oversikten viser vi til begge deler som ledelsessystem.
VDI
Systemets prosesser Identifiser prosesser med inngangs- og utgangsfaktorer, rekkefølge, sikring og styring av drift, ressurser, ansvar, myndighet, risiko og muligheter.
Beskriv med tekst og bilder i ledelsessystem.
HMS/KS PRO: Dersom dere velger å benytte håndbokdelen som ledelsessystemets nav, med innholdsfortegnelse og total oversikt over innhold kan dere linke til andre filer i dokumentsenteret.
VDI
Status drift av prosesser Knyttes til prosjekt i dokumentsenter ved behov. Dokumentasjon kan være utfylte sjekklister, RUH, kvalitetsavvik, forbedringsforslag, SJA, risikovurderinger, møtereferat, kompetansemodul, ressursplanlegger, maskinmodul, timeføring m.m. VDI og DI
Plan-Do-Check-Act
Lederskapsprosess
kapittel 5
Kvalitetspolitikk Legges inn i ledelsessystem og vedlikeholdes.
Må kommuniseres til alle ansatte.
VDI
Plan
Planprosess
kapittel 6
Kvalitetsmål Legges inn i ledelsessystem og vedlikeholdes, sammen med eventuell handlingsplan for å nå mål. VDI
Risikovurderinger Beskrevet tidligere
Do
Støtteprosesser
kapittel 7
Egnethet måleutstyr Maskinmodul, kalibrering. Prosedyre for hva som må tilsees av eksterne legges i ledelsessystem. DI
Kalibrering, verifisering Maskinmodul DI
Kompetanse Kompetansemodul DI
Kommunikasjon Intern- og ekstern kommunikasjon hvem, hva, når, med hvem, hvordan, av hvem, dokumentasjon. Legges som prosedyre i ledelsessystem.
Plan-Do-Check-Act
Drift
kapittel 8
Samsvarsstyring av driftsprosess Tilpasse tilbudte sjekklister/skjema og/eller bygge egne etter behov i skjemabyggeren. VDI
Gjennomgåelse leveransekrav Mål for kundekrav legges i ledelsessystem og følges opp med egnet måling.
Dersom dette gjelder per prosjekt knyttes det til prosjekt via skjemamal eller i dokumentsenteret.
DI
Leveranseavvik og tiltak Kvalitetsavvik DI
Utforming og utvikling:
Bevis for planlegging
Inngangsfaktorer
Bevis for styring
Utgangsfaktorer
Endringer
Beskrives og synligjøres i prosessen. Dokumentasjon i dokumentssenter, sjekklister, endringsmeldinger lages ev i skjemabygger. Øvrige moduler i SmartDok benyttes ved behov. DI
Produksjonsunderlag Utarbeide sjekkliste eller beskrive hvordan dette gjøres i ledelsessystem DI
Sporbarhet leveranser Utarbeide sjekkliste eller beskrive hvordan dette gjøres i handbok. DI
Eksternes eiendom går tapt Kvalitetsavvik DI
Gjennomgåelse endringer,
bemyndiget personell
Utarbeide sjekkliste DI
Godkjenning av frigivelse Utarbeide sjekkliste DI
Evaluering av leverandørprosesser Bygge skjemamal ved behov. Prosedyre legges i ledelsessystem. DI
Check-Act
Ytelsesvurderinger
kapittel 9
Resultater av ytelsesvurderinger Skjemamal. Maskinmodul. DI
Internrevisjon Prosedyre, internrevisjonsplan-, program og rapport legges i ledelsessystem. Interne revisjoner kan bygges som skjemamal om dere ønsker enkel mal. Dersom dere har en mer omfattende mal kan den lagres i dokumentsenteret eller legges inn i ledelsessystemet. DI
Ledelsens gjennomgåelse Skjemamal i biblioteket. Gjennomføres minimum x2 per år. DI
Check-Act
Forbedringsprosessen
kapittel 10
Avvik med tiltak og resultater av tiltak RUH, kvalitetsavvik, eventuelle handlingsplaner f.eks. som skjemamal DI
Bevis for kontinuerlig forbedring RUH, kvalitetsavvik, forbedringsforslag, positive observasjoner, handlingsplaner.