Vi retter blikket mot vårt kanskje kraftigste rapportverktøy

Dette er en rapport som du har store muligheter for å tilpasse slik du ønsker.

Du har mulighet til å eksportere grunnlaget til Excel for ytterligere redigering, eller skrive det ut som en PDF.

Velg prosjekt og periode

Det første du velger er om du ønsker å se timer fra alle, eller fra ett enkelt prosjekt. Du kan eventuelt også spesifisere hvilket underprosjekt du vil jobbe med. Velg deretter hvilken datoperiode du ønsker å hente registreringer fra.

I rubrikken Timetype velger du om du vil se tidligere fakturerte, kun ufakturerte eller alle timer. Trykk på Oppdater rapport hver gang du har gjort en endring for å vise de valgte dataene i rapporten under.

Oppsett

Oppsettet er delt inn i fire kategorier. Under Generelt er det mulig å velge hvor timeprisen skal hentes fra, samt hvilke timetyper som skal vises. Det er også mulig å velge at uattesterte timer skal vises i fakturagrunnlaget. Hver gang du gjør en endring i oppsettet kan du krysse av for at SmartDok skal huske disse innstillingene.

I Innholdsvalg krysser du av for de registreringsfelter du ønsker skal vises i fakturagrunnlaget. På tilsvarende måte kan du velge hvilke tillegg som skal vises i grunnlaget under Tillegg.

I menypunktet Eksport velger du om du vil at Excel-eksporten av fakturagrunnlaget skal åpnes som et rent Excel-ark med alle redigeringsmuligheter, eller som et Excel HTML-ark. Det sistnevnte fremstår som mer tilpasset og inneholder summeringsfelter. I eksportoppsettet har du i tillegg mulighet for å velge om Excel-eksporten skal ha en header som forteller hvilket prosjekt og hvilken periode grunnlaget gjelder for. Ved å velge denne kan man fjerne de tilsvarende feltene i innholdsvalg, og dermed frigjøre mer plass i grunnlaget.

Rapporten

I selve rapportbildet kan man endre rekkefølgen i visningen ved å klikke og dra kolonneoverskriftene sidelengs til ønsket plassering. Feltenes bredde kan justeres ved å finne breddemarkøren til høyre for kolonneoverskriften, og justere denne til ønsket bredde. Anbefalt bredde er mellom 60 og 100 piksler.

Man kan også gruppere visningen på valgfri kolonne ved å trekke kolonneoverskriften opp i det øverste grå feltet. Eksempelvis kan du trekke kolonneoverskriften Arbeidsbeskrivelse opp i det øverste grå feltet slik at hele rapporten grupperes pr. registrerte arbeidsbeskrivelser.

Timer kan markeres som fakturert enkeltvis eller samlet ved hjelp av de to gule knappene øverst til høyre over rapporten.

Rapporten kan eksporteres til Excel, CSV-fil eller PDF-dokument via de tre ikonene øverst til høyre i rapporten. Ønsker du utskrift av fakturagrunnlaget kan dette gjøres fra PDF-en.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere