Arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) spiller en avgjørende rolle i å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø for alle ansatte

I virksomheter med minst 30 arbeidstakere er etablering av AMU et lovkrav, og i virksomheter med 10-30 ansatte kan det etableres dersom en av partene krever det.

AMUs rolle er basert på følgende hovedpunkter:

1. Medvirkning og involvering:

 • AMU skal være et forum for medvirkning og involvering av både arbeidsgiver og arbeidstakere i HMS-arbeidet.
 • Utvalget skal gi innspill og råd til arbeidsgiver i saker som omhandler arbeidsmiljøet.
 • AMU skal delta i planleggingen og gjennomføringen av verne- og miljøtiltak.
 • Arbeidstakere har rett til å velge representanter til AMU, og disse representantene har rett til nødvendig opplæring.

2. Informasjon og drøfting:

 • AMU skal holdes løpende orientert om alle saker som har betydning for arbeidsmiljøet.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at AMU får nødvendig informasjon og dokumentasjon for å kunne utføre sine oppgaver.
 • AMU skal ha reell mulighet til å drøfte saker som omhandler arbeidsmiljøet med arbeidsgiver.

3. Overvåking og kontroll:

 • AMU skal følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet i virksomheten.
 • Utvalget skal gjennomføre vernerunder og andre tilsyn for å avdekke eventuelle ulemper og farer.
 • AMU skal ha rett til å stanse farlig arbeid dersom det er nødvendig for å beskytte arbeidstakernes liv og helse.

4. Samarbeid med andre:

 • AMU skal samarbeide med verneombudet og bedriftshelsetjenesten.
 • Utvalget kan også invitere andre relevante parter til å delta i sitt arbeid.

Noen av de viktigste oppgavene til AMU:

 • Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernetjenesten.
 • Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon på områder som har betydning for arbeidsmiljøet.
 • Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet.
 • Behandle saker om ulykker og skader på arbeidsplassen.
 • Gi innspill til arbeidsgivers budsjett for HMS-arbeid.

For å lykkes med sitt arbeid, er det viktig at AMU:

 • Har en aktiv og engasjert leder.
 • Har et godt samarbeid mellom representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakere.
 • Har tilgang til nødvendig informasjon og kompetanse.
 • Har en effektiv møtekultur.

AMU spiller en viktig rolle i å sikre et godt arbeidsmiljø for alle ansatte. Ved å være aktivt involvert i HMS-arbeidet kan AMU bidra til å forebygge ulykker og skader, fremme god helse og trivsel, og øke produktiviteten i virksomheten.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere