Ansvar for SHA-planen på bygge- og anleggsplasser

En SHA-plan, eller sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan, er et sentralt verktøy for å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Men hvem har egentlig ansvaret for å utarbeide og følge opp planen? Byggherren har det overordnede ansvaret.

Det overordnede ansvaret

Ifølge Arbeidstilsynet er det byggherren som har det overordnede ansvaret for SHA-planen. Dette ansvaret innebærer å:

  • Utarbeide en skriftlig SHA-plan før oppstart av bygge- eller anleggsarbeid. Planen skal, allerede fra planfasen, kartlegge og fjerne flest mulig risikoforhold som kan oppstå ved utførelse.
  • Påse at SHA-planen er oppdatert og tilgjengelig for alle som skal utføre arbeid på plassen.
  • Koordinere HMS-arbeidet mellom de ulike virksomhetene som er involvert i prosjektet.
  • Påse at SHA-planen blir fulgt opp under hele bygge- og anleggsprosessen.

Utførende virksomheter har også ansvar

De utførende virksomhetene, som entreprenører og underentreprenører, har også et ansvar for å bidra til SHA-arbeidet. Dette ansvaret innebærer å:

  • Gjennomføre sitt eget HMS-arbeid i tråd med SHA-planen.
  • Melde fra om avvik og risiko til byggherren.
  • Samarbeide med de andre virksomhetene på plassen for å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø.

Hvem gjør hva i praksis?

I praksis vil byggherren ofte engasjere en koordinator for å bistå med utarbeidelse og oppfølging av SHA-planen. Koordinatoren kan være en ekstern konsulent eller en person fra byggherrens egen organisasjon.

De utførende virksomhetene skal sørge for at virksomhetens HMS-arbeid blir fulgt opp i tråd med SHA-planen.

Viktig med god kommunikasjon

For at SHA-planen skal fungere effektivt, er det viktig med god kommunikasjon mellom alle aktørene på bygge- og anleggsplassen. Byggherren, koordinatoren, de utførende virksomhetene og arbeidstakerne må alle være klar over sine roller og ansvarsområder.

Mer informasjon

Du kan finne mer informasjon om SHA-planer på Arbeidstilsynets nettsider.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere