Roller i HMS-arbeidet

Ifølge norsk arbeidsmiljølovgivning har alle en plikt til å medvirke til et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Hva er et HMS-system?

Et HMS-system er beskrivelsen av, og verktøyene for, å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det skal bidra til å forebygge uønskede hendelser og skader, og til å fremme et godt og trygt arbeidsmiljø.

Et HMS-system skal inneholde følgende elementer:

 • Oversikt over krav
 • Ansvarsfordeling
 • Kunnskap og ferdigheter
 • Risikovurdering
 • Mål og tiltak
 • Dokumentasjon
 • Systematisk overvåking
HMS-roller
HMS-roller

HMS-rollene i en anleggsbedrift

Alle skal bidra til et godt arbeidsmiljø, men ansvaret er ulikt og er avhengig av hvilken rolle du har i bedriften.

HMS-roller

HMS-rollene i en anleggsbedrift

Alle skal bidra til et godt arbeidsmiljø, men ansvaret er ulikt og er avhengig av hvilken rolle du har i bedriften.

Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgivers plikter i HMS-arbeidet er beskrevet i arbeidsmiljøloven § 2-1. Arbeidsgiver skal:

 • Daglig leder må ha lovpålagt opplæring i HMS-arbeidet.
 • Ha kunnskap om krav som gjelder for virksomheten.
 • Samarbeide med arbeidstakerne og verneombud.
 • Sørge for at det utøves systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten.

Arbeidsgiver har også en rekke konkrete plikter, blant annet:

 • Sørge for at faktorer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet er kartlagt.
 • Sørge for at risikovurdering foretas i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.
 • Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å utføre arbeidet på en trygg og sikker måte.
 • Tilby nødvendige verneutstyr og personlig verneutstyr.
 • Sørge for at arbeidsplassene er utformet og innredet på en sikker måte.
 • Sørge for at det er tilstrekkelig belysning, ventilasjon og oppvarming på arbeidsplassene.
 • Sørge for at det er tilstrekkelig brannvern.
 • Sørge for at det er tilstrekkelig førstehjelpsutstyr.
 • Sørge for at det er tilstrekkelig informasjon og opplæring om HMS-forhold.

Arbeidstakers plikter

Arbeidstakers plikter i HMS-arbeidet er beskrevet i arbeidsmiljøloven § 2-2. Arbeidstaker skal:

 • Medvirke til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.
 • Bruke det verneutstyret som arbeidsgiver har funnet nødvendig.
 • Vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader.

Arbeidstaker har også en rekke konkrete plikter, blant annet:

 • Melde fra til arbeidsgiver og verneombud når de oppdager feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse.
 • Avbryte arbeidet dersom de mener at å fortsette kan medføre fare for liv eller helse.

Verneombudets rolle

Verneombudet er valgt av arbeidstakerne, og skal representere arbeidstakerne i HMS-arbeidet. Verneombudet har en rekke oppgaver og rettigheter, blant annet:

 • Å delta i planleggingen av HMS-arbeidet i virksomheten.
 • Å følge med på utviklingen av arbeidsmiljøet.
 • Å påpeke risikoforhold og bistå med å finne tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet.
 • Å stanse farlig arbeid.

Arbeidsmiljøutvalgets rolle

Arbeidsmiljøutvalget er et samarbeidsorgan mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Utvalget skal behandle spørsmål som angår HMS-arbeidet i virksomheten. Arbeidsmiljøutvalget har en rekke oppgaver, blant annet:

 • Å behandle saker som gjelder HMS-arbeidet i virksomheten.
 • Å gi innspill til arbeidsgivers HMS-arbeid.
 • Å følge med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

Bedriftshelsetjenestens rolle

Bedriftshelsetjenesten er en tjeneste som skal bidra til å fremme og ivareta arbeidstakernes helse, velferd og sikkerhet. Bedriftshelsetjenesten har en rekke oppgaver, blant annet:

 • Å gi råd og veiledning til arbeidsgiver og arbeidstakere om HMS, i henhold til krav i lov og forskrift.
 • Å gjennomføre helseundersøkelser av arbeidstakerne, der risikovurdering viser at dette er nødvendig.
 • Å følge med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

Samarbeid om HMS

For å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø er det viktig at alle i virksomheten samarbeider. Arbeidsgiver har hovedansvaret, men arbeidstakere, verneombud, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjenesten har også viktige roller.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere