Et rapporteringssystem vil bidra til å avdekke områder som har forbedringspotensial og lette prioriteringer for tiltak.

Et vellykket HMS-system bidrar ikke bare til å beskytte arbeidere, men forbedrer også effektiviteten og omdømmet til bedriften.

Et godt HMS-system er viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø og et trygt arbeidssted. Det er også et krav i norsk lovgivning.

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan du kan lage et HMS-system for din virksomhet.

Arbeidstilsynets nettsider er brukt som kilde.

Morten Braathen i DVS Entreprenør bruker SmartDok
Morten Braathen i DVS Entreprenør bruker SmartDok

Et kjempeløft for HMS-arbeidet!

– Å ha HMS-håndboka digitalt og tilgjengelig via mobilen er gull.
Morten Braathen i DVS Entreprenør

Morten Braathen i DVS Entreprenør bruker SmartDok

Et kjempeløft for HMS-arbeidet!

– Å ha HMS-håndboka digitalt og tilgjengelig via mobilen er gull.
Morten Braathen i DVS Entreprenør

Hva er et HMS-system?

Et HMS-system er beskrivelsen av, og verktøyene for, å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det skal bidra til å forebygge uønskede hendelser og skader, og til å fremme et godt arbeidsmiljø.

Et HMS-system skal inneholde følgende elementer:

 • Oversikt over krav
 • Ansvarsfordeling
 • Kunnskap og ferdigheter
 • Risikovurdering
 • Mål og tiltak
 • Dokumentasjon
 • Systematisk overvåking

Oversikt over krav

Den øverste ledelse har ansvaret for at aktuelle krav i lov og forskrift følges og er tilgjengelig for de ansatte.

Ansvarsfordeling

Systemet må inneholde oversikt over hvem som har ansvar, oppgaver og myndighet knyttet til HMS-arbeidet. Hvordan sikre at alle ansatte kan bidra i HMS-arbeidet?

Kunnskap og ferdigheter

HMS-systemet må bidra til å sikre at de ansatte har kunnskaper og ferdigheter om HMS arbeidet og at de får informasjon om endringer.

Risikovurdering

Risikovurdering er en systematisk prosess for å identifisere og vurdere risikoer forbundet med virksomhetens aktiviteter. Risikovurderingen skal danne grunnlaget for mål og tiltak.

Mål og tiltak

På bakgrunn av risikovurderingen skal virksomheten sette seg mål for HMS. Målene skal være konkrete, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbestemte. For å nå målene må virksomheten iverksette tiltak. Tiltakene skal være effektive for å redusere risikoen for uønskede hendelser og skader.

Dokumentasjon

Virksomheten skal dokumentere sitt HMS-system. Dokumentasjonen skal vise at virksomheten har et systematisk arbeid med HMS, og at de oppfyller kravene i regelverket. 

Systematisk overvåking

Virksomheten skal følge opp at HMS-arbeidet fungerer slik de ønsker og slik loven krever. Gjennomføring av internkontroll og dokumentasjon av gjennomgangen må ligge i HMS-systemet.

Hvordan lage et HMS-system

For å lage et HMS-system kan du følge disse trinnene:

 1. Få oversikt over lovverk
 2. Gjør en risikovurdering. Hva er de viktigste risikoene forbundet med virksomhetens aktiviteter? Ta med de ansatte i arbeidet.
 3. Iverksett tiltak. Hva kan dere gjøre for å redusere risikoen for uønskede hendelser og skader? Hvilke rutiner og sjekklister trenger dere?
 4. Definer virksomhetens HMS-mål. Hva ønsker dere å oppnå med HMS-arbeidet?
 5. Legg til rette for at alle ansatte kan bidra i HMS-arbeidet ved å få gitt beskjed om blant annet nestenulykker, avvik og forslag til forbedring.
 6. Dokumenter HMS-systemet. Sørg for at virksomheten har en oversikt over systemet, og at det er lett å finne informasjonen man trenger.
 7. Følg opp og revider HMS-systemet. Sjekk at systemet fungerer som det skal, og at det er oppdatert med nødvendige endringer.

Eksempler på HMS-mål

Her er noen eksempler på HMS-mål:

 • Null personskader eller arbeidsrelaterte plager
 • Redusere vårt CO₂ utslipp med 10% innen utgangen av inneværende år.
 • Redusere sykefraværsprosenten fra 10% til 7% innen utgangen av inneværende år.

Eksempler på HMS-tiltak

Her er noen eksempler på HMS-tiltak:

 • Gi ansatte HMS opplæring
 • Sikre trygge rutiner som følges
 • Kampanje for å øke innmelding av hendelser

Kostnader og fordeler

Det kan være en viss oppstartkostnad å lage et HMS-system. Men de langsiktige fordelene og besparelsene er store. Et godt HMS-system kan bidra til å:

 • Redusere antall ulykker og skader
 • Øke ansattes trivsel og motivasjon
 • Redusere miljøpåvirkningen
 • Forbedre virksomhetens omdømme

Konklusjon

Et godt HMS-system er viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø og et trygt arbeidssted. Det er også et krav i norsk lovgivning. Ved å følge trinnene i denne artikkelen kan du lage et HMS-system som er tilpasset din virksomhet.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere