Vis frem bedriftens miljøfokus ved å ha kontroll på dokumentasjon og planer for utvikling i en bærekraftig og lønnsom retning.

Oppdragsgivere blir stadig tydeligere i sine krav til leverandører om å ta miljøhensyn og tilby klimavennlige løsninger. Miljødirektoratets veileder for innkjøp og anskaffelser trekker frem viktigheten av klima- og miljøkrav ved leveranser fra blant annet bygg- og anleggsbransjen.

Bruk av digitale systemer effektiviserer bedriftens arbeid med å ta et miljøansvar og bli en foretrukket leverandør.

Har dere opplevd å bli ekskludert fra en jobb på grunn av at dere ikke kan vise frem godt nok miljøfokus?

maskinførere
maskinførere

Synes du det er vanskelig å vite hvor dere skal begynne for å øke miljøfokuset i bedriften?

maskinførere

Synes du det er vanskelig å vite hvor dere skal begynne for å øke miljøfokuset i bedriften?

Grønne anskaffelser

Offentlige oppdragsgivere følger lovkrav som gjør at de må tenke “grønnere” ved anskaffelser. Det trekkes frem på anskaffelser.no at dette gir mange positive effekter. Blant annet skaper det grønne arbeidsplasser og mer konkurransedyktig næringsliv lokalt og nasjonalt.

Kartlegge miljøpåvirkning med vårt kartleggingsmal

Evy Olsen, HMS-rådgiver i SmartDok, viser til et enkelt kartleggingsmal de har utarbeidet for bedrifter som ønsker å kartlegge egen miljøpåvirkning, sette miljømål og tiltak for å nå dem.

Dersom bedriften sikter mot en miljøsertifisering er det viktig å gjennomføre en slik prosess.

Kartleggingsmalen for miljøaspektregister kan bli din ved å ta kontakt med oss i SmartDok. 

Jeg ønsker å få tilsendt Kartleggingsmalen for miljøaspektregister

Positiv effekt av grønne anskaffelser

En positiv effekt av grønne anskaffelser, er at de fungerer som et effektivt virkemiddel for å nå klima- og miljømål. Dersom hver bedrift tar et større miljøansvar som følge av krav i et anbud vil dette gi et godt samfunnsbidrag.

Gode digitale systemer forenkler planlegging og prosjektering for å levere løsninger med lavere ressurs- og energiforbruk og med den etterspurte kvaliteten.

Digitale systemer som verktøy for å bli grønnere

Hva har så digitale systemer med dette å gjøre? Vi har fått noen tanker om utvikling fra Robin Åkerberg som er Head of Sustainability i Visma. Robin forteller at Visma eier mange selskaper som tilbyr digitale systemer til ulike bedrifter og markeder. Han trekker frem at Visma utforsker mulighetene for å hjelpe sine kunder ved å få inn mer bærekraftsrelatert funksjonsjonalitet og innhold i systemene de tilbyr, og ved å utvikle software for å rapportere på bærekraft og miljøbidrag.

Robin legger vekt på tre hovedområder der Visma i fremtiden kan hjelpe sine kundene til å bli mer bærekraftige.

  1. Opplyse om hva bruk av en Vismatjeneste gir av miljøpåvirkning.
  2. Tilby software som i seg selv er bærekraftige ved å gi lavere CO2 utslipp.
  3. Tilby løsninger for at kunden skal kunne identifisere og måle egne utslipp.

Punkt 3 her er spesielt viktig for bygg- og anleggsbransjen som står for store utslipp blant annet fra maskiner og materialbruk. Å bli bevisst egne utslipp gir grunnlag for miljømål og iverksetting av tiltak for å nå dem.

Eksempler på tiltak som vi vet fungerer i bransjen i dag er elektrifisering av maskiner, og fokus på tomgangskjøring.

Sustainability i Visma

Robin Åkerberg er Head of Sustainability i Visma. Han har erfaring med hvordan ulike digitale systemer kan hjelpe bedrifter med datafangst, målinger og rapportering som verktøy i arbeidet med å ha kontroll på egen drift slik at man kan hente ut miljøgevinster.

Mål med grønnere anskaffelser

Målet med miljøkravene som stilles i anskaffelser er at de skal gi:

  • Bedre utnyttelse av ressurser
  • Mulige kostnadsbesparelser
  • Bedre kvalitet
  • Produkter fri for helse- og miljøskadelige utslipp og kjemikalier
  • Løsninger med lavere ressurs- og energiforbruk

Hva betyr dette for din bedrift?

Hvordan kan bruk av et digitalt system forenkle arbeidet deres med å innfri krav i slike anskaffelser og eventuelle miljøsertifiseringer?

Vi har også spurt Steinar Forshei, om hans tanker rundt hva et digitalt system er godt for i miljøsammenheng. Han forteller at den mest åpenbare miljøgevinsten ved å ta i bruk digitale systemer er spart papir og altså sparte trær, men fordelene strekker seg mye lenger enn som så.

Steinar har en praktisk tilnærming til dette som også viser at målene med grønne anskaffelse lettere kan nåes ved bruk av digitale systemer:

Bedre utnyttelse av ressurser og mulige kostnadsbesparelser
Gode digitale systemer forenkler kontroll med prosjekter slik at behov for materiell, kontroll på menneskelige ressurser og maskiner gir bedre ressursutnyttelset og muligheter for samkjøring av frakt og færre flyttinger av utstyr og materiell. Dette resulterer i at en sparer tid, penger og utslipp.

Bedre kvalitet og produkter fri for helse- og miljøskadelige utslipp og kjemikalier
En miljøsertifisering er raskere innen rekkevidde med et godt digitalt verktøy som forenkler alle prosesser knyttet til miljø- og også kvalitetsstyring. Når det blir enklere å sertifiseres som Miljøfyrtårn eller innenfor ulike ISO standarder vil indirekte klimaavtrykket avta og kvaliteten stige. Et eksempel på dette kan være bedriftens økte fokus på miljøsmarte innkjøp og at rutiner og sjekklister for dette ligger lett tilgjengelig for alle med innkjøpsansvar.

Gode digitale systemer forenkler planlegging og prosjektering for å levere løsninger med lavere ressurs- og energiforbruk og med den etterspurte kvaliteten..

Føring av stoffkartotek, risikovurderinger, vernetiltak, beredskap og substitusjon forenkles med digital oversikt over kjemikalier. Dette forenkler arbeidet med å kunne tilby mer klimavennlige produkter og tjenester.

Steinar Forshei er daglig leder for BHT Bergen. Han er sertifisert revisjonsleder kvalitet ( ISO 9001) og er godkjent av Stiftelsen Miljøfyrtårn til å være både konsulent og sertifisør for små og veldig store selskaper. Han kombinerer sin private interesse for miljøvern med å bistå bedrifter til å bli bedre rustet til å klare seg i den stadig skarpere konkurransen om oppdrag.

Martine G. Hartford med appen som samler brukere og administrasjonen i ett system - SmartDok.
Mange maskinentreprenører benytter seg i dag av elektriske gravemaskiner og har fokus på tomgangskjøring på sine fossile maskiner, som Brødrene Ødegård AS.

Det er et verktøy for alle – på hver sin måte

Oppleves fortsatt krav i grønne anskaffelser tungt og kostbart å forholde seg til?

Her synliggjør Steinar Forshei flere forhold som sammen gjør de grønne målene oppnåelige, samtidig som de viser til økt kontroll, effektivisering, markedsfordeler og kanskje frigjøring av tid og tankekraft til å bli en mer innovativ bedrift.

Måltall og registreringer
Bedre registrering og deling av data internt som direkte eller indirekte er med på å redusere miljøavtrykket ved å øke felles bevissthet rundt for eksempel: tomgangskjøring, drivstofforbruk, oversikt over strømforbruk, grad av avfallssortering og materialers miljøavtrykk.

Enkel mulighet for uttrekk av data til rapportering til oppdragsgivere, Miljøfyrtårn og for å se måloppnåelse knyttet til egne miljømål.

Forenkling av samhandling og veiledning
Kontroll på prosessene digitalt gir mindre behov for reising for å samkjøre prosesser, noe som gir effektivisering av bygge- og anleggsprosessen.
Det blir enklere å motta veiledning og faghjelp også knyttet til sertifiseringer. Man møtes digitalt og ser på systemet i tillegg til å kunne gi tilganger til dokumentgjennomgang. Dette forenkler mye ved sertifiseringer som for eksempel Miljøfyrtårn og ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø.

Slike sertifiseringer etterspørres oftere og oftere i anbudsprosesser og andre forespørsler fra potensielle oppdragsgivere. Flere opplever ekskludering fra konkurranser ved å ikke være sertifisert eller ha grundige beskrivelser av sine miljøledelsessystemer.

Klimaavtrykket blir mindre når samhandling kan skje fra egen arbeidsstasjon, i brakka, på kontor/hjemmekontor både ved møter, kursing og annen samhandling.

Informasjon og kommunikasjon
Systemet gir lett tilgang til det man trenger av informasjon og oppdatering. Det blir enklere å kommunisere for eksempelvis innkjøps- og reisepolicy slik at virksomheten gjør miljøsmarte innkjøp og kloke vurderinger knyttet til reisevirksomhet.

Digital kommunikasjon forenkler formidling av miljøsmarte beskjeder til alle ansatte. For eksempel kampanjer av typen: «Har du sortert plasten på byggeplassen i dag? Den som sorterer best er med i trekningen av gavekort på den lokale restauranten» eller “Vi kjører nå en kampanje for å få ned tomgangskjøring

Andre fordeler
Tilgang på dokumentasjon om for eksempel bygget en bedrift setter opp gir bedre forutsetning for bærekraftig drift av bygget etterpå, eller ved utarbeiding av Sikker Jobb Analyse kan det legges inn ytre miljøvariabler. Orden i sysakene er alltid en fordel, noe som igjen gir økt troverdighet i markedet og for å tiltrekke seg smarte og dyktige arbeidstakere.

HMS-rådgiver i SmartDok
HMS-rådgiver i SmartDok

Det administrative som skjer på kontoret og det praktiske arbeidet på en bygg-og anleggsplass møtes på en effektiv måte med et godt digitalt system

HMS-rådgiver i SmartDok

Det administrative som skjer på kontoret og det praktiske arbeidet som skjer på en bygg-og anleggsplass møtes på en effektiv måte med et godt digitalt system

Evy Olsen, HMS-rådgiver i SmartDok, er opptatt av at trygge og sikre arbeidsplasser er en av de viktigste medvirkende faktorene for å være en grønn bedrift som bidra til bærekraft i samfunnet. Bærekraft innebærer mer enn å redusere utslipp og være god på avfallshåndtering. Det å sikre at ansatte har anstendige lønns- og arbeidsforhold er et mål i Norge og i offentlige kontrakter stilles det krav til å kunne dokumenterer at både egen bedrift og underleverandører ivaretar arbeiderne sine.

Å benytte et digitalt system forenkler egen kontroll og dokumentasjon som kreves i en tilbudsprosess og for å sørge for nødvendig rapportering og dokumentasjon underveis i pågående prosjekter.

I arbeidet med Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) og Kvalitetssikring (KS) blir langt enklere, mer tilgjengelig og brukervennlig dersom alle i bedriften har elektronisk tilgang på enheter de har med seg der de arbeider.

Å få meldt inn riktig timebruk, ha kontroll på hvor verktøy og maskiner befinner seg, utføre Sikker Jobb Analyse og å få inn det som skjer av avvik, ulykker og nestenulykker bidrar til mindre utslipp, færre ulykker og derigjennom en bærekraftig drift.

Ta kontakt med SmartDok for å komme i gang med et brukervennlig HMS-system.

Trykk her for å motta kartleggingsmalen for miljøaspektregister.