Lovverk

HMS, eller helse, miljø og sikkerhet, er et viktig område for alle bedrifter

Det handler om å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø for de ansatte, og å verne om omgivelsene. I Norge er det strenge krav til HMS-arbeid, og bedrifter har et ansvar for å følge disse kravene.

Hva er HMS-lovverket?

HMS-lovverket i Norge er omfattende og inneholder en rekke lover og forskrifter. De viktigste lovene er:

Hvordan sikre at bedriften følger HMS-lovverket?

Det er flere ting bedrifter kan gjøre for å sikre at de følger HMS-lovverket:

 • Etabler et system for HMS-arbeid: Bedriften må ha et system for å identifisere, vurdere og håndtere risikoer i arbeidsmiljøet. Dette systemet må være skriftlig og tilgjengelig for alle ansatte og sørge for å følge internkontrollforskriften.
 • Gjennomfør risikovurdering: Bedriften må regelmessig vurdere risikoene i arbeidsmiljøet. Dette innebærer å identifisere farer og ulemper, og å vurdere sannsynligheten for at de kan føre til ulykker eller skader.
 • Iverksett tiltak: Bedriften må iverksette tiltak for å redusere risikoene i arbeidsmiljøet og tiltak for å begrense konsekvens dersom noe likevel skjer. Dette kan for eksempel være å innføre nye rutiner, bruke verneutstyr, gi opplæring til de ansatte, utarbeide beredskapsplaner og øve på situasjoner som kan inntreffe.
 • Opplæring: De ansatte må ha opplæring i HMS-arbeid. Dette innebærer å gi dem kunnskap kunnskapen de trenger for å jobbe trygt og sikkert.
 • Verneombud: Bedrifter med over 5 ansatte skal ha et verneombud. Verneombudet skal representere de ansattes interesser i HMS-spørsmål og bistå med å overvåke arbeidsmiljøet.
 • Tilsyn: Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bedrifter følger HMS-lovverket. Bedrifter kan bli ilagt gebyr eller pålegg dersom de ikke følger kravene.
 • Holde seg oppdatert på endringer: F.eks ved å abonnere på nyhetsbrev fra Arbeidstilsynet.

Hvor kan bedrifter finne hjelp?

Det finnes flere steder hvor bedrifter kan finne hjelp til å følge HMS-lovverket:

 • Godkjente bedriftshelsetjenester
 • Arbeidstilsynet: Arbeidstilsynet svarer på spørsmål om arbeidsmiljøregelverket. De har også en nettside med mye nyttig informasjon. Du kan også finne mye informasjon på Arbeidsmiljøhjelpen.
 • Arbeidsgivers organisasjoner: Arbeidsgivers organisasjoner tilbyr ofte rådgivning og kurs i HMS-arbeid.
 • HMS-konsulenter: Kontakt oss eller en bedriftshelsetjeneste.

Hvorfor er det viktig å følge
HMS-lovverket?

Det er flere grunner til at det er viktig at bedrifter følger
HMS-lovverket:

 • For å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø for de ansatte: HMS-arbeid handler om å forebygge ulykker og skader, og å skape et arbeidsmiljø som er trygt og helsefremmende for alle.
 • For å skape et godt omdømme: Bedrifter som er kjent for å ha et godt HMS-arbeid vil ofte ha et bedre omdømme enn bedrifter som ikke har det.
 • For å unngå gebyr og pålegg: Bedrifter som ikke følger HMS-lovverket kan bli ilagt gebyr eller pålegg av Arbeidstilsynet.

Konklusjon

Det er viktig at bedrifter følger HMS-lovverket for å være en god og trygg arbeidsgiver som tilbyr et helsefremmende arbeidsmiljø i en bedrift med godt omdømme.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere