HMS er viktig
HMS er viktig

Hvorfor er HMS viktig?

I bygge- og anleggsnæringen i Norge stiller byggherre strengere krav til dokumentert HMS-arbeid og systemer, samt HMS-statistikk (hvilke HMS-resultater virksomheten har hatt de siste årene; har det vært ulykker, personskader o.l.), i anbud og kontrakter til de virksomhetene som ønsker oppdrag.

HMS er viktig

Hvorfor er HMS viktig?

I bygge- og anleggsnæringen i Norge stiller byggherre strengere krav til dokumentert HMS-arbeid og systemer, samt HMS-statistikk (hvilke HMS-resultater virksomheten har hatt de siste årene; har det vært ulykker, personskader o.l.), i anbud og kontrakter til de virksomhetene som ønsker oppdrag.

Fordelene med å rapportere helse, miljø og sikkerhet (HMS)

  • Bedre arbeidsmiljø
  • Lavere sykefravær
  • Reduserte kostnader
  • Redusert risiko
  • Reduserte uønskede hendelser
  • Bedre kontinuitet i forretningsdriften
  • Innovative og proaktive tilnærminger til forebygging
  • Bedre omdømme
  • Mer konkurransedyktig
  • Godt lederskap og aktiv involvering av arbeidstakerne

Hvorfor rapporterer vi?

Fokus på HMS

For virksomheter som ønsker å fokusere på det viktige HMS-arbeidet, er systemer for rapportering viktige verktøy. Rapportering, behandling, oppfølging og erfaringsoverføring av avvik, uønskede hendelser, herunder ulykker og nesten ulykker er en sentral del av en virksomhets kontinuerlige forbedringsarbeid.

Rapporteringssystemer

Rapporteringssystemer fokuserer på analyser og tiltak som deretter gir brukeren muligheten til å eliminere årsaker og hindre gjentakelser. Ved å implementere et rapporteringssystem for uønskede hendelser og avvik kan hele prosessen rundt forbedringsarbeidet gjøres mer effektiv, i tillegg til å imøtekomme myndighetskrav angående dokumentasjon.

Hva er internkontroll?

For alle firma gjelder Internkontrollforskriften som stiller krav til den jobben som må gjøres for å ivareta nettopp Helse, Miljø og Sikkerhet. Internkontrollforskriften er kort for “Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten”.

Et rapporteringssystem vil bidra til å avdekke områder som har forbedringspotensial og lette prioriteringer for tiltak. Det er oftest opp til linjeledelsen å planlegge tiltak og gjennomføre prioriteringer.

Ved at alle i virksomheten er med på å rapportere, så har en muligheten til å etablere statistikk, dokumentasjon og konstatere fakta. På den måten kan det viktige HMS-arbeidet styres i ønsket retning, og etter målsetting.

Ulykker og nestenulykker skyldes ofte samme typer risikoadferd

Risikoadferd

Da nestenulykker skjer hyppigere enn ulykker, er det mulig å avdekke årsaksfaktorer tidligere, og på den måten forebygge ulykker før de skjer. Som vil bidra til å sette fokus på forbedringer og risikoreduserende tiltak på et tidligere tidspunkt og dermed øke sikkerheten. Det er viktig at ansatte blir stimulert til å rapportere inn nestenulykker på lik linje med ulykker.

Rapporteringskultur

Det er ingen tvil om at en god rapporteringskultur har mange fordeler. Først å fremst rapporterer man for å forebygge ulykker og hendelser for å forhindre personskader og i verste fall dødsulykker, men også hendelser mot miljø, utstyr/maskiner/materielle saker, økonomi og ikke minst omdømme.

I bygge- og anleggsnæringen i Norge stiller byggherre strengere krav til dokumentert HMS-arbeid og systemer, samt HMS-statistikk (hvilke HMS-resultater virksomheten har hatt de siste årene; har det vært ulykker, personskader o.l.), i anbud og kontrakter til de virksomhetene som ønsker oppdrag.

Her vil man med SmartDok ha de beste løsningene for det viktige HMS-arbeidet i virksomheten og for rapportering.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere