En risikovurdering utføres for å avdekke risikoen knyttet til et tiltak, en aktivitet, et system eller en situasjon.

Risikovurdering er grunnlaget for alt forebyggende HMS-arbeid

For å begrense risiko for skader i forbindelse med utførelse av arbeid må din bedrift kartlegge hva som kan gå galt. Videre må dere beskrive hva som kan gjøres for å forhindre dette og hvilke konsekvenser det får om det uønskede skjer? Dette gjøres i en risikovurdering og er et kontinuerlig arbeid.

Risiko

Når vi snakker om risiko, dreier det seg alltid om hva som kan skje i framtida, noe som er forbundet med usikkerhet.

Ifølge standarden NS 5814 Krav til risikovurderinger, defineres risiko som “uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse” – NS 5814.

Her er det snakk om én uønsket hendelse, men andre ganger kan risikoen knyttes til alle mulige uønskede hendelser i et risikobilde. Sentrale elementer er altså sannsynlighet/frekvens og konsekvens.

Risiko

Hva er risiko? Arbeidere i bygge- og anleggsbransjen bør vite om hvilke risikoer en kan stå ovenfor. Når bør en gjøre en risikovurdering?

Definisjon av risiko

En mulighet for tap. I ordet «tap» ligger at vi mister eller skader noe av verdi, for eksempel:

 • Mennesker (liv, helse, produktivitet)
 • Materielle verdier (bygninger, maskiner, penger osv.)
 • Produksjon / drift (tid)
 • Informasjon / data
 • Kommunikasjon
 • Ytre miljøforhold
 • Omdømme
 • Tillit fra kunder, aksjonærer og investorer, samarbeidspartnere, politikere og befolkning

Risikovurdering

Risikovurdering er grunnelementet for alt forebyggende HMS-arbeid!

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.

En risikovurdering utføres for å avdekke risikoen knyttet til et tiltak, en aktivitet, et system eller en situasjon.

Hensikten med risikovurderingen er å fremskaffe underlag for beslutninger.

På bakgrunn av analysen kan man da gjøre en risikoevaluering og velge å la være å gjøre aktiviteten, eller iverksette risikoreduserende tiltak som gjør at aktiviteten likevel kan gjennomføres. Risikoanalyse og risikoevaluering er en del av risikovurdering, som igjen er en del av risikostyring.

På bakgrunn av analysen kan man da gjøre en risikoevaluering og velge å la være å gjøre aktiviteten, eller iverksette risikoreduserende tiltak som gjør at aktiviteten likevel kan gjennomføres. Risikoanalyse og risikoevaluering er en del av risikovurdering, som igjen er en del av risikostyring.

SmartDok har gode løsninger for å minske risikoene. Vi anbefaler sterkt å teste ut HMS Pro i SmartDok.

Hovedutfordring

Å få folk til å forestille seg at ulykker og uønskede hendelser kan skje?

Hva kan tenkes å skje av uønskede hendelser med meg eller vår virksomhet inn i fremtiden?

Med en grundig risikovurdering i bunnen med gode tiltak som kommer ut til alle ansatte er de hjulpet godt på vei i sin øvelse på konsekvenstenkning.

Hvorfor inntreffer uønskede hendelser?

Noen eksempler:

 • Farlige forhold
 • Manglende risikovurdering
 • Uklare roller
  • Manglende/utilstrekkelig opplæring
 • Uklare prosedyrer / rutiner
 • Forholdet til prosedyrer / rutiner
 • Fravær av intern oppfølging
 • Sviktende systematisk HMS-arbeid
 • Sviktende kommunikasjon
 • Sviktende ledelse
 • Manglende opplæring
 • Stress
Skade bil

Når uhellet skjer og en må føre et avvik så er det mye enklere å registrere i et digitalt system enn via penn og papir.
SmartDok har i dag er system som enkelt lar brukeren sende inn avvik via mobiltelefon.

Farlige forhold

Noen eksempler:

 • Arbeid i høyden
 • Defekt utstyr eller materiale
 • Defekt verktøy
 • Feil bruk av materiell
 • Dårlig maskinvern eller manglende vern
 • Uorden og rot
 • Dårlig belysning
 • Mangelfull planlegging
 • Produktivitet prioriteres fremfor sikkerhet
 • Språk- og kulturelle forhold

Risikoforståelse

Noen eksempler:

 • God risikoforståelse er god virkelighetsforståelse
 • Hvordan vi selv opplever situasjonen
 • Våre personlige egenskaper, og hvilke egenskaper vi tilskriver de som er i situasjonen
 • Fagkompetanse
 • Praktisk erfaring
 • Observasjonsevne
 • Erfaring fra avviksbehandling, ulykker, ulykkes granskning, erfaringsoverføring
 • Risikobildet – slik vi ser det

Risikovurdering – Fremgangsmåte

1. Beskrive risiko objekt, formål og vurderingskriterier
Avgrensning, hensikt og krav
2. Identifisere sikkerhetsproblemer
Hvilke uønskede hendelser kan inntreffe og hvorfor?
3. Vurdere risiko
Hvor ofte kan de uønskede hendelsene inntreffe og hva er konsekvensene?
4. Foreslå tiltak
Hva er effektive risikoreduserende tiltak?
5. Dokumentere
Beskrive datagrunnlag, fremgangsmåte og resultater av vurderingen

Workshop

 • Hvilke forhold eller arbeidsoppgaver har vi hos oss som kan medføre økt fare og risiko for ulykker og uønskede hendelser?
 • Har vi gjennomført risikovurderinger for disse? Har vi gjennomført andre risikovurderinger?
 • Er vi kjent med kravene til risikovurdering, ref. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, Kapittel 7. Risikovurdering?

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere