Med SmartDok sin HMS Pro løsning så får kan du enkelt bruke mobilen til å registrer og sende inn SJA.

Vi har lansert Sikker Jobb Analyse (SJA) i vår HMS-modul

Vi er stolte over å kunne levere nok en nevenyttig funksjon for våre kunder. SJA er nå plass.

SmartDok lanserer nå en løsning for utfylling og behandling av sikker jobb-analyse. Funksjonen blir tilgjengelig for de som har HMS Pro pakken vår.

For å kunne ta i bruk SJA i SmartDok, så må du sørge for at HMS Pro er aktivert på ditt firma (kontakt SmartDok Servicedesk for å få ordnet dette), samt at dine ansatte har lastet ned minimum versjon 4.7.1 av SmartDok-appen.

Hva er SJA?

SJA er en systematisk gjennomgang og vurdering av farer i forkant av en aktivitet der det kan oppstå farlige situasjoner. Det er også en viktig del av HMS-arbeidet i en bedrift.

SJA i SmartDok gir deg følgende muligheter:

 • Brukervennlig og logisk oppsett og løsning for både web, mobil og nettbrett
 • Predefinerte valg i nedtrekkslister (hentet fra bransjemaler) gjøre utfyllingen enkel. I tillegg finnes det mulighet for egendefinert innhold via “Annet”-felt, dersom ingen av valgene i listen er dekkende
 • Mulig å legge til et ubegrenset antall deltakere, både egne ansatte og eksterne
 • Jobben brytes opp i deloppgaver som hver for seg analyseres med tanke på å holde risikoen under kontroll
 • Appen gir en oppsummeringsfunksjon der deltakerne samlet kan lese gjennom den ferdige analysen før den signeres
 • SJA signeres av deltakerne direkte på appen. Evt. nye deltakere kan enkelt legges til i ettertid
 • All aktivitet dokumenteres i en oversiktlig logg

Hensikten er å vurdere om sikkerheten er godt nok ivaretatt gjennom gjeldende arbeidsprosedyrer, rutiner og planer, eller om det er behov for å iverksette ytterligere tiltak som kan fjerne eller kontrollere farene. SJA er også et verktøy for å sikre at de tiltak som tidligere er avtalt, faktisk blir gjennomført.

Hensikten er å vurdere om sikkerheten er godt nok ivaretatt gjennom gjeldende arbeidsprosedyrer og planer, eller om det er behov for å iverksette ytterligere tiltak som kan fjerne eller kontrollere farene.

Med et fokus på Sikker Jobb analyse kan bedriften sikre seg at arbeidsoperasjoner er så trygge som mulig før arbeidet iverksettes.

Mulige farer (noen eksempler):

Med farer menes alle forhold som direkte eller indirekte kan påvirke risiko for tap eller skade på personell, miljø eller økonomiske verdier (og omdømme).

Her er noen eksempler:
Sammenstøt/påkjørsel, fallende gjenstand, høyt trykk, sprutfare, værforhold (vind, kulde, tåke, is, snø o.l), konstruksjonssvikt, fall, støy, vibrasjon, naturhendelser (flom, ras), brann, eksplosjon, tunge løft/tunge materialer, stråling, arbeid i tanker/trange rom, oksygenmangel, kommunikasjonssvikt, bevegelige gjenstander/klemfare, overflater med høy/lav temperatur, støv, røyk, gasser, giftige stoffer, drukningsfare, skarp gjenstand (kutt, stikk), fare for elektriske støt, mangelfull belysning m.m.

SJA er ikke en risikovurdering/analyse. En risikovurdering/analyse er en annen og litt mer omfattende prosess.

Identifisere behov for SJA

Vurdering av behov for SJA går gjennom flere faser; fra jobben planlegges til jobben utføres. Alle som er involvert i planlegging, godkjenning og utførelse av arbeid og arbeidstillatelser vurderer behov for SJA. Faremomenter skal identifiseres og det dokumenteres at en har kontroll på disse.

Når skal man gjennomføre SJA?

Det er spesielt viktig at SJA gjennomføres i følgende sammenhenger:

 • Arbeidet medfører avvik fra bedriftens beskrivelser i prosedyrer, rutiner og planer
 • Arbeidsoperasjonen er ny og ukjent for de som skal utføre den
 • Folk som ikke kjenner hverandre fra før, skal jobbe sammen
 • Utstyr som arbeiderne ikke har erfaring med eller brukt tidligere, skal benyttes i denne jobben
 • Forutsetningene er endret, f.eks. værforhold, tid til rådighet, krevende samhandling med andre aktiviteter (f.eks. flere aktiviteter som må koordineres pga logistikkflyt, plass o.l.)
 • Ved tilsvarende aktiviteter har det tidligere skjedd ulykker/uønskede hendelser

Det skal gjennomføres en ny SJA selv om det er gjennomført på samme type aktivitet tidligere. Tidligere SJA-er skal kun anvendes som erfaringsgrunnlag.

Hensikten er å vurdere om sikkerheten er godt nok ivaretatt gjennom gjeldende arbeidsprosedyrer og planer, eller om det er behov for å iverksette ytterligere tiltak som kan fjerne eller kontrollere farene

Prosessen med å gjennomføre SJA er like viktig som å dokumentere resultatene av den da de som deltar i analysen.

Oppsummere lærepunkter og erfaringsoverføre

Etter at jobben er utført, noterer SJA-ansvarlig eventuelle lærepunkter som kan være nyttig
å ta med seg videre. Stikkord kan være:

 • Hva kan gjøres annerledes/bedre neste gang?
 • Hvilke positive erfaringer er viktig å ta med seg videre?

Lærepunkter og erfaringer vil være nyttig å erfaringsoverføre internt og evt. eksternt for å unngå ulykker/uønskede hendelser i lignende aktivitet og sørge for at jobben kan gjennomføres på en trygg og effektiv måte.

SJA er viktig og nyttig

Prosessen med å gjennomføre SJA er like viktig som å dokumentere resultatene av den. Alle som deltar i SJA-en, vil få økt bevissthet om de farene som knytter seg til det arbeidet dem skal i gang med, og hva dem som enkeltpersoner og gruppe kan gjøre for å unngå uønskede hendelser. SJA-en vil også gi et positivt bidrag til kvalitet og effektivitet, da den vil være en nyttig del av planleggingen av arbeidet.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere