Fauske VGS SmartDok

En trussel mot Norges fremtid!

Bygge- og anleggsbransjen er en av Norges viktigste næringer, og står for en betydelig del av verdiskapningen og sysselsettingen i landet. Men bransjen står overfor en rekke utfordringer, og en av de største er et omfattende udekket kompetansebehov.

Hvor mange mangler kompetanse?

NHOs kompetansebarometer for 2023 viser at 7 av 10 bedrifter i bygge- og anleggsbransjen har et udekket kompetansebehov. Dette betyr at de ikke har tilgang til den kompetansen de trenger for å drive sin virksomhet på en effektiv og bærekraftig måte.

Hvilke fagområder mangler kompetanse?

Det er særlig innenfor håndverksfagene at mangelen på kompetanse er størst. Nesten 75 prosent av bedriftene i bransjen sier at de mangler fagfolk innenfor håndverksfag. Dette gjelder blant annet fag som tømrer, elektriker, rørlegger og maler.

I tillegg er det en betydelig mangel på ingeniør- og teknisk kompetanse. Over halvparten av bedriftene i bransjen sier at de mangler ingeniører og fagfolk med teknisk bakgrunn.

Konsekvenser av udekket kompetansebehov

Det udektede kompetansebehovet i bygge- og anleggsbransjen har en rekke negative konsekvenser, både for bransjen selv og for Norge som samfunn.

  • Redusert produktivitet og effektivitet: Bransjen mister verdifull tid og penger på grunn av manglende kompetanse.
  • Forsinkelser og kostnadsoverskridelser: Prosjekter blir forsinket og overstiger budsjettet på grunn av mangel på fagfolk.
  • Kvalitetsproblemer: Manglende kompetanse kan føre til lavere kvalitet på bygg og anlegg.
  • Sikkerhetsproblemer: Manglende kompetanse kan føre til ulykker og skader på arbeidsplassen.
  • Hindre omstilling og innovasjon: Bransjen mister evnen til å omstille seg til nye teknologier og trender.

Hva kan gjøres for å løse problemet?

Det er ingen enkle løsninger på problemet med udekket kompetansebehov i bygge- og anleggsbransjen. Men det er en rekke tiltak som kan bidra til å forbedre situasjonen.

  • Økt satsing på yrkesfag: Det er behov for å øke interessen for yrkesfag blant unge mennesker. Dette kan gjøres ved å styrke yrkesfagene i skolen og synliggjøre de mange spennende og attraktive karrieremulighetene som finnes i bransjen.
  • Videreutdanning og omskolering: Det er behov for å tilby fagfolk i bransjen muligheter til å videreutdanne seg og omskolere seg for å holde seg oppdatert på nye teknologier og krav.
  • Attraktivt arbeidsmiljø: Bransjen må jobbe for å skape et mer attraktivt arbeidsmiljø for å tiltrekke seg og beholde fagfolk. Dette inkluderer blant annet å tilby gode lønns- og arbeidsvilkår, et godt arbeidsmiljø og muligheter for faglig utvikling.

En felles innsats

Å løse problemet med udekket kompetansebehov i bygge- og anleggsbransjen krever en felles innsats fra myndighetene, bransjen og utdanningsinstitusjonene. Ved å samarbeide kan vi sikre at bransjen har den kompetansen den trenger for å møte fremtidens utfordringer.

Mangler du oversikten?

Ser du etter en mulighet for å holde bedre oversikt over dine ansattes kompetanser og sertifikat? Les mer om SmartDoks Kompetanseoversikt her.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere