Sveising

Mange arbeidstakere som bruker åndedrettsvern ved sveising, kan være dårligere beskyttet enn de tror

– Verneutstyr som brukes feil øker risikoen for helseplager og alvorlig sykdom, sier avdelingsdirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet.

Tidligere publisert hos Arbeidstilsynet

I 2022 gjennomførte Arbeidstilsynet 288 tilsyn ved virksomheter som jobber med forskjellige former for sveising. Formålet med tilsynene var å bidra til å redusere helsefarer ved arbeidet. 

Puster man inn røyk og gass som oppstår under sveising, øker faren for blant annet luftveisirritasjoner, astmaplager, KOLS og lungekreft.

Les mer: Varmt arbeid

Mange forbedringspunkter avdekket

Under fjorårets tilsyn med virksomheter som gjennomfører sveiseoperasjoner, fant Arbeidstilsynet brudd på regelverket i vel åtte av ti (83 prosent) tilsyn. I snitt fikk virksomhetene med brudd fire reaksjoner hver.

Flere virksomheter ble pålagt å sikre arbeidstakerne bedre for de helsefarlige stoffene som oppstår ved sveising.

  • Fire av ti virksomheter hadde ikke vurdert risikoforhold som kan føre til helseskader hos arbeidstakerne godt nok ved planlegging varmt arbeid eller ved innkjøp av utstyr.
  • Tre av ti virksomheter hadde ikke gode nok tiltak for å fjerne eller redusere helserisikoen ved sveising.
  • Tre av ti virksomheter hadde ikke gitt god nok opplæring i arbeidsmetoder, arbeidsutstyr og personlig verneutstyr.

Les mer her.

Sveising på mange arbeidsplasser

Sveising foregår i en rekke virksomheter, og av langt flere enn de som er utdannede sveisere. I industrien er det mange arbeidsprosesser som krever sveising, og også i eksempelvis bygg og anlegg, landbruket, oppdrett og fiskeindustrien. For mange er sveising arbeid de utfører sporadisk, for eksempel når arbeidsutstyr eller maskiner skal repareres.

Les mer her.

Arbeidstakerne skal beskyttes

Arbeidsgivere må beskytte ansatte fra helseskader ved sveising. Risikoen varierer med metode og materiale. Arbeidstilsynet og andre institutter gir veiledning. Virksomheter krever et stoffkartotek for kjemikalier ved varmt arbeid. Dette kartoteket informerer om alle potensielle farer.

Bruk riktig åndedrettsvern

I sveiseområder er mekanisk ventilasjon avgjørende for å fjerne farlig sveiserøyk. Åndedrettsvern, enten filtrerende eller luftforsynt, er også viktig, spesielt i trange rom eller ved spesielle sveiseoperasjoner. De fleste som ikke hovedsakelig sveiser, bruker filtrerende åndedrettsvern, men luftforsynt åndedrettsvern gir bedre beskyttelse ved varmt arbeid. Arbeidsgivere må sikre riktig åndedrettsvern, undersøke leverandørinformasjon og sørge for passende opplæring. Åndedrettsvernet må tilpasses den enkelte arbeidstaker, og korrekt bruk må læres.

Les mer: Åndedrettsvern

Falsk trygghet ved feil bruk

På tilsyn kom Arbeidstilsynet over flere virksomheter som brukte åndedrettsvern feil. Mange var for eksempel ikke klar over at de motorassisterte åndedrettsvernene de brukte ikke hadde gassfilter sammen med partikkelfilteret.

Les mer her.

Filter skal skiftes ofte

Under tilsyn fant Arbeidstilsynet også eksempler på at verneutstyret som skal beskytte arbeidstakerne for farlig støv og gasser, ikke var godt nok vedlikeholdt. Filtrene var rett og slett brukt opp.

– Filtre til åndedrettsvern har begrenset levetid, og må skiftes ut jevnlig, forteller Løvås.

– Filtrene kan skiftes etter et visst antall timer i bruk eller med faste tidsintervaller, for eksempel annenhver uke. Rutiner for skifte av filtre må sees i sammenheng med resultater fra den kartleggingen og risikovurderingen som skal være gjennomført.

Både øyne og lunger skal beskyttes

Arbeidstilsynet fant at enkelte hadde bedre rutiner for å beskytte øynene enn lungene under sveising.

– Får du sveiseblink, tar det typisk 4–6 timer etter eksponeringen før du får symptomer som kløe, rennende øyne, smerter og at øyne ikke tåler lys. Puster du inn farlig røyk eller gasser derimot, kan også noen symptomer merkes raskt. Men det kan også ta flere år før konsekvensene av eksponeringen kommer i form av alvorlige helseplager som for eksempel lungekreft, sier Stig Magnar Løvås.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere