SJA-en vil også gi et positivt bidrag til kvalitet og effektivitet, da den vil være en nyttig del av planleggingen av arbeidet.

Risikovurdering og SJA: To viktige verktøy for å forebygge arbeidsulykker

Målet med både risikovurdering og SJA er å bidra til å redusere risikoen for ulykker og helseskader på arbeidsplassen, men de brukes på ulike tidspunkter.

Risikovurdering

Risikovurderingen skal omfatte alle arbeidsoppgaver og aktiviteter i virksomheten, og den skal gjennomføres regelmessig. Arbeidsgiver skal da involvere de ansatte i en systematisk kartlegging og vurdering av alle forhold i arbeidet som kan føre til personskader, helseplager eller arbeidsrelatert sykdom.

Risikovurderinger inngår som en del av det systematiske HMS-arbeidet i alle bedrifter. Det skal også gjøres en risikovurdering ved endringer som kan ha betydning for risikoforholdene og ved innkjøp av maskiner og utstyr, som kan ha betydning for helse, arbeidsmiljøet og sikkerheten i virksomheten.

Risikovurderingen skal gi svar blant annet på følgende spørsmål:

 • Hvilke farer har vi i alle våre arbeidsprosesser/oppgaver?
 • Hvem kan bli skadet og hva kan årsaken være?
 • Hvilke tiltak har vi allerede på plass for å redusere risikoen?

Når farene er identifisert, skal den vurderes i forhold til risiko, konsekvens og sannsynlighet. 

Tiltakene som iverksettes for å håndtere risikoen, skal være tilstrekkelige til å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Tiltak kan for eksempel være opplæring, nytt verneutstyr, og endrede HMS-rutiner.

Risikovurdering
Risikovurdering

Feil bruk kan gi falsk trygghet

– Verneutstyr som brukes feil øker risikoen for helseplager og alvorlig sykdom, sier avdelingsdirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet.

Risikovurdering

Feil bruk kan gi falsk trygghet

– Verneutstyr som brukes feil øker risikoen for helseplager og alvorlig sykdom, sier avdelingsdirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet.

SJA

SJA, eller Sikker Jobb Analyse, er en systematisk metode for å planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver på en sikker måte. SJA skal gjennomføres før arbeid som kan medføre risiko for ulykker eller helseskader. SJA skal ikke erstatte en risikovurdering i bedriften, men supplere denne knyttet til å se på farer ved oppgaver/arbeidsoperasjoner som skal utføres.

SJA-prosessen består av følgende trinn:

 1. Planlegging
  I planleggingsfasen identifiseres de potensielle farene ved arbeidet. 
 2. Beslutning
  Basert på farene besluttes det tiltak for å redusere risiko man ikke har kontroll på. Arbeidet starter ikke før arbeidslaget har akseptabel kontroll på sikkerhet.
 3. Utførelse
  Når arbeidet skal utføres, skal tiltakene for å minske risikoen iverksettes. Arbeidstakerne skal være kjent med tiltakene.
 4. Evaluering
  Etter at arbeidet er utført, skal det evalueres om tiltakene har vært tilstrekkelige til å redusere risiko.

Forskjellen mellom risikovurdering og SJA

Risikovurdering og SJA er to ulike verktøy som kan brukes til å forebygge arbeidsulykker. Den viktigste forskjellen mellom de to er at risikovurderingen er en generell prosess som skal omfatte alle arbeidsoppgaver og aktiviteter i virksomheten, mens SJA er en mer spesifikk metode som skal brukes til å planlegge og gjennomføre arbeid som kan medføre risiko for ulykker eller helseskader.

Risikovurderingen skal bidra til å identifisere risikoer på et generelt nivå, mens SJA skal bidra til å redusere risikoen for ulykker og helseskader ved spesifikke arbeidsoppgaver.

Begge verktøyene er viktige for å forebygge arbeidsulykker. Risikovurderingen gir en oversikt over risikoene i arbeidsmiljøet, mens SJA bidrar til å redusere risikoen for ulykker og helseskader ved spesifikke arbeidsoppgaver.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere