Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA)

Forskjellene mellom SJA og risikovurdering

En SJA (Sikker Jobb Analyse) er et verktøy for å kartlegge farer og risikoer knyttet til en spesifikk arbeidsoppgave. En risikovurdering er en mer generell vurdering av risikoen i en virksomhet.

SJA kan i noen tilfeller brukes som et supplement til risikovurdering, men kan ikke erstatte den helt.

Risikovurdering:

 • Gjennomføres av virksomheten
 • Kartlegger farer og risikoer i hele virksomheten
 • Vurderer sannsynlighet og konsekvens av uønskede hendelser
 • Identifiserer nødvendige tiltak for å redusere risikoen

SJA:

 • Gjennomføres av de som skal utføre en spesifikk arbeidsoppgave
 • Fokuserer på farer og risikoer knyttet til den aktuelle oppgaven
 • Detaljert beskrivelse av arbeidsoppgaven, faremomenter, vernetiltak og beredskapsplaner

Når kan SJA brukes i stedet for risikovurdering?

 • For enkle arbeidsoppgaver med lav risiko
 • Når det er etablert gode rutiner og prosedyrer for risikovurdering i virksomheten
 • Når SJA er detaljert og dekker alle relevante farer og risikoer

Når kan ikke SJA brukes i stedet for risikovurdering?

 • For komplekse arbeidsoppgaver med høy risiko
 • Når det ikke er etablert gode rutiner og prosedyrer for risikovurdering i virksomheten
 • Når SJA ikke er detaljert nok eller ikke dekker alle relevante farer og risikoer
Pål Marius Fredriksen HMS

En sikker hverdag – et bedre prosjekt

– Vi bruker fotodokumentasjon i SmartDok der vi fører inn hva som har skjedd, og kan komme med korrigerende tiltak.
Pål Marius Fredriksen, Brødrene Ødegård

Pål Marius Fredriksen HMS
Pål Marius Fredriksen HMS

En sikker hverdag – et bedre prosjekt

– Vi bruker fotodokumentasjon i SmartDok der vi fører inn hva som har skjedd, og kan komme med korrigerende tiltak.
Pål Marius Fredriksen, Brødrene Ødegård

Konklusjon:

SJA kan være et nyttig verktøy for å supplere risikovurdering, men kan ikke erstatte den helt. Virksomheten må alltid foreta en generell risikovurdering for å kartlegge farer og risikoer i hele virksomheten.

For mer informasjon:

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere