Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA)

Forskjellene mellom SJA og risikovurdering

En SJA (Sikker Jobb Analyse) er et verktøy for å kartlegge farer og risikoer knyttet til en spesifikk arbeidsoppgave. En risikovurdering er en mer generell vurdering av risikoen i en virksomhet.

SJA kan i noen tilfeller brukes som et supplement til risikovurdering, men kan ikke erstatte den.

Risikovurdering

 • Gjennomføres av virksomheten
 • Kartlegger farer og risikoer i hele virksomheten
 • Vurderer sannsynlighet og konsekvens av uønskede hendelser
 • Identifiserer nødvendige tiltak for å redusere risikoen og tiltak for å redusere konsekvensene dersom en hendelsen inntreffer

SJA

 • Sikker Jobb Analyse er en systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer, i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene under forberedelse til og under gjennomføring av arbeidsoppgaven eller operasjonen.
  Med risikoelementer menes alle forhold som direkte eller indirekte kan påvirke risiko for tap eller skade på personell, miljø eller økonomiske verdier.

Krav til bruk av SJA

 • Det kreves SJA for et arbeid når det foreligger eller kan oppstå risikoelementer, dersom disse ikke er tilstrekkelig belyst og kontrollert gjennom gjeldende prosedyrer, instrukser eller SHA-plan.
 • Faktorer som skal vektlegges i vurderingen om bruk av SJA
 • Om arbeidet er beskrevet i prosedyrer eller rutiner eller krever avvik fra disse
 • Om denne type arbeid har vært belastet med uønskede hendelser tidligere
 • Om arbeidet er risikofylt, komplekst eller involverer flere faggrupper/enheter
 • Om det tas i bruk nytt utstyr eller metoder som ikke dekkes av prosedyrer eller instrukser
 • Om personell som er involvert i arbeidet har erfaring med det aktuelle arbeidet
 • Målet er å identifisere faremomenter, og dokumentere at en har kontroll på disse. Dersom en ikke har kontroll på faremomentene, eller konsekvensene er svært alvorlige, må en gå et trinn lenger i risikovurderingen og gjøre en mer detaljert risikoanalyse til tiltakene er tilfredsstillende og man har kontroll på faremomentene.
Pål Marius Fredriksen HMS

En sikker hverdag – et bedre prosjekt

– Vi bruker fotodokumentasjon i SmartDok der vi fører inn hva som har skjedd, og kan komme med korrigerende tiltak.
Pål Marius Fredriksen, Brødrene Ødegård

Pål Marius Fredriksen HMS
Pål Marius Fredriksen HMS

En sikker hverdag – et bedre prosjekt

– Vi bruker fotodokumentasjon i SmartDok der vi fører inn hva som har skjedd, og kan komme med korrigerende tiltak.
Pål Marius Fredriksen, Brødrene Ødegård

Konklusjon

SJA kan være et nyttig verktøy for å supplere risikovurdering, men kan ikke erstatte den helt. Virksomheten må alltid foreta en generell risikovurdering for å kartlegge farer og risikoer i hele virksomheten.

For mer informasjon:

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere