Opplæring i app

Å trives på jobb er viktig. Det psykososiale arbeidsmiljøet virker inn på følelsesliv, trivsel, velvære og opplevelse av mental og fysisk helse.

Det psykososiale arbeidsmiljøet er blant de viktigste faktorene for arbeidstakernes totale livskvalitet

Psykososialt arbeidsmiljø handler først og fremst om de mellommenneskelige forholdene på arbeidsplassen samt om form og innhold i disse.

Det psykososiale arbeidsmiljøet er ofte en konsekvens av hvordan arbeidet er organisert, ledet og tilrettelagt i virksomheten.

Viktige faktorer

Vi vet at det psykososiale arbeidsmiljøet virker inn på:

 • Følelsesliv; trivsel, velvære og opplevelse av mental og fysisk helse
 • Forhold til andre mennesker, arbeidskamerater, familie og venner
 • Selvfølelse, innstilling til arbeidet og arbeidslyst

Alt i alt kan man si at det psykososiale arbeidsmiljøet er blant de viktigste faktorene for arbeidstakernes totale livskvalitet.

Psykososialt

Konsekvensen av konflikter for bedriften kan bli et dårligere arbeidsmiljø i form av økt mistrivsel, lavere motivasjon.

Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

 • Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas
 • Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten
 • Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen form for utilbørlig opptreden
 • Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre

Noen råd til lederen om håndtering av mobbing

 • Ta henvendelser om mobbing på alvor
 • Poenget er ikke hva du mener om saken, men hvordan den som føler seg mobbet, opplever situasjonen
 • Ha skriftlige rutiner for håndtering av mobbesaker som en del av HMS-systemet. Alle ansatte må kjenne til rutinene
 • I samtaler med både den som opplever seg mobbet, og den som står for eventuelle mobbehandlinger, bør begge ha mulighet til å ha med seg tillitsvalgt, verneombud eller annen støtteperson
 • Bruk gjerne ekstern hjelp fra Arbeidstilsynet, bedriftshelsetjeneste eller andre med kompetanse
 • Samarbeid med verneombudet om hvordan uønskede forhold i arbeidsmiljøet skal avdekkes og håndteres
 • Hvis det er leder som anklages for mobbing, skal saksbehandling ligge på overordnet nivå
Viktige faktorer for et godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven forbyr trakassering og annen utilbørlig opptreden på arbeidsplassen.

Viktige faktorer for et godt arbeidsmiljø

Mange ledere for bedrifter som har stor suksess, setter humor og begeistring i fokus som dermed smitter på alle ansatte.

 • Det må være klare håndterbare mål og klare spilleregler
 • Leder og andre nøkkelpersoner må oppmuntre til involvering, deltakelse og samarbeid
 • Det må legges til rette for læring og utvikling
 • Informasjon og tilbakemelding fra ledelsen
 • Bli «sett» av leder
 • Innsats og resultater skal belønnes i en eller annen form (ikke nødvendigvis med penger)
 • Medarbeiderne som skal jobbe sammen bør utfylle hverandre
 • Alle må kunne se resultater av sitt eget arbeid
 • Skape en kultur som er preget av vilje til å vinne
 • Smil, si god morgen til dine kollegaer og gi en god klapp på skuldra når noen gjør en god jobb :)

Workshop

 • Hva er våre mål og hva gjør vi for at vi skal ha det trygt og godt på jobben? Hva kan vi gjøre for at det skal kunne bli enda bedre?
 • Hvordan er arbeidsmengden/oppgaver i forhold til tid og ressurser?
 • Hvilke tiltak har vi mot mobbing?

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere