HMS/KS i SmartDok

Dokumentasjon og sjekklister er sentrale begrep når bedriftene i økende grad må følge nasjonale lover og forskrifter.

Hvordan dokumentere at arbeidet er gjort innenfor forskriftene

SmartDok HMS Pro har gode og enkle løsninger for å få på plass et HMS-system som er tilpasset din bedrift og som følger lover og forskrifter på HMS-området.

Få oversikt over:

I HMS-håndboka er det maler, tekster og assistent som gir informasjon om hva som må gjøres i bedriften og i systemet for å følge lov og forskrift.

Ved å starte med å gjennomføre risikovurderinger legges grunnlaget for å tilpasse rutiner, opplæring og sjekklister. Når disse følges har du som arbeidsgiver lagt grunnlaget for trygge og sikre arbeidsplasser samt god dokumentasjon.

Risikovurderinger

Tiltak dere finner som skal redusere risiko for at noe uønsket hender vil ofte gi behov for en rutine og/eller sjekkliste. Her kan dere benytte malen som ligger klar og tilpasse den til deres praktiske arbeidshverdag. Dere kan også utarbeide helt egne dokumenter (rutiner, prosedyrer, instrukser) og sjekklister.

Når risiko er kartlagt ser dere hvilke behov det er for å få tiltak på plass for å redusere konsekvenser dersom f.eks en ulykke skjer. Dere kan da benytte mal for beredskap, førstehjelp og varsling som ligger i håndboka.

Rapportering

Det er også krav om at ansatte skal kunne melde fra dersom det oppstår nestenulykker, ulykker og andre uønskede hendelser. Modulen RUH (registrering av uønsket hendelse) settes opp slik at alle ansatte kan rapportere

Ved å ta i bruk modulen Forbedringsforslag og positive observasjoner vil de også kunne medvirke i HMS-arbeidet med gode forslag og observasjoner av hva som fungerer godt. Modulen Sikker Jobb Analyse (SJA) er klar til bruk, og i håndboka ligger det beskrivelse av når og hvordan denne skal brukes. 

Når aktuelle dokumenter er tilpasset, så publiseres håndboka. Den blir da tilgjengelig for alle ansatte. Her beskrives også bruk av sjekklistene og de øvrige modulene slik at forskriftskrav følges og det blir flyt i det systematiske HMS-arbeidet i bedriften.

Ta kontakt

Ved behov for bistand til risikovurderinger og videre arbeid med rutiner kan dere kontakte en godkjent bedriftshelsetjeneste eller ta kontakt med oss for faghjelp eller komme i gang med SmartDok HMS Pro.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere