Hvordan rapportere uønsket hendelse?

Loven krever at arbeidsgiveren har opprettet et system for å håndtere avvik. God avvikshåndtering dreier seg om å finne ut hva som er skjedd, hvorfor det skjedde, rette opp avviket og sørge for at det ikke skjer igjen.

For å ivareta de ansattes sikkerhet, forebygge ulykker og nestenulykker er det svært nyttig å ha et godt rapporteringssystem for uønskede hendelser/avvik.

Når noe skjer som er uønsket vil vi gjerne se til at det ikke gjentar seg. Ved å rapportere det inn, finne årsak, iverksette tiltak for å unngå at dette skjer igjen får vi en god kultur for sikkerhet og kontinuerlig forbedring i bedriften. Det er lovpålagt å rapportere HMS avvik. Se mer på Arbeidstilsynets sider.

Holdninger til RUH
Det er viktig at det oppmuntres til å rapportere, at det som rapporteres mottas på en positiv måte og behandles så raskt som mulig. Dette motiverer til mer rapportering.

Vi bruker hendene i nesten alt vi gjør, privat og på jobben, derfor kan hånd- og fingerskader skape problemer medisinsk og sosialt og kan også gi alvorlige økonomiske konsekvenser, både for den som rammes og for arbeidsgiveren.
Vi bruker hendene i nesten alt vi gjør, privat og på jobben, derfor kan hånd- og fingerskader skape problemer medisinsk og sosialt og kan også gi alvorlige økonomiske konsekvenser, både for den som rammes og for arbeidsgiveren.

En innsendt
RUH kan være
livsviktig

RUH kan føre til tiltak som redder liv i neste prosjekt. Uttrykkene uønsket hendelse og avvik benyttes ofte om hverandre, men beskriver det at noe uønsket eller noe som er utenfor normalen inntreffer.

Vi bruker hendene i nesten alt vi gjør, privat og på jobben, derfor kan hånd- og fingerskader skape problemer medisinsk og sosialt og kan også gi alvorlige økonomiske konsekvenser, både for den som rammes og for arbeidsgiveren.

En innsendt
RUH kan være
livsviktig

RUH kan føre til tiltak som redder liv i neste prosjekt. Uttrykkene uønsket hendelse og avvik benyttes ofte om hverandre, men beskriver det at noe uønsket eller noe som er utenfor normalen inntreffer.

SmartDok sin RUH

SmartDok sin RUH er et godt verktøy for dette og dere tilpasser det enkelt til deres drift.

I SmartDok sin HMS-håndbok er det mal for prosedyre for avvikshåndtering som gjøres til deres slik at den sier hva som skal meldes, hvorfor og hvordan. Videre tar den for seg behandling av det som meldes inn slik at ønsket resultat blir forebygging av at det samme skjer igjen. Her beskrives også deres ønske om kontinuerlig forbedring av HMS-arbeid ved hjelp av rapportering av uønskede hendelser.

En innsendt RUH kan føre til tiltak som redder liv i neste prosjekt.

I tillegg til HMS kan dere her rapportere kvalitetsavvik, miljøavvik, og det dere ellers definerer som nyttig for dere.

I SmartDok kan dere hente ut rapporter som gir et godt bilde av trender for å se hva som må tas ytterligere tak i. Er det en skade som går igjen ofte? Er det enkeltprosjekter med mange uønskede hendelser? Kanskje må det letes grundigere etter rotårsak for å få ned antallet slike hendelser?

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere