Hvordan sikrer vi at alle regler og forskrifter blir fulgt?
Hvem har ansvaret for HMS i bygge- og anleggsbransjen?

Arbeidsmiljøet er en viktig faktor for både arbeidstakernes helse og trivsel, og for virksomhetens økonomi. Derfor er det viktig at alle på en arbeidsplass bidrar til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Ansvaret for HMS-arbeidet er fordelt på ulike roller i virksomheten.
Den viktigste rollen har arbeidsgiveren.

Arbeidsgiverens ansvar

Arbeidsgiveren har det overordnede ansvaret for HMS-arbeidet i virksomheten. Dette ansvaret følger av arbeidsmiljøloven, og det er uavhengig av virksomhetens størrelse eller bransje.

Arbeidsgiverens ansvar omfatter blant annet å:

 • Ta lovpålagt opplæring i HMS-arbeid.
 • Ha kunnskap om krav som gjelder for virksomheten.
 • Samarbeide med arbeidstakerne og verneombud.
 • Sørge for at det utøves systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten.

Arbeidsgiveren har også en plikt til å sørge for at arbeidstakerne har den nødvendige kompetansen til å utføre jobben sin på en trygg og sikker måte. Dette kan gjøres gjennom opplæring, kurs eller annen form for kompetanseutvikling.

Arbeidstakernes ansvar

Arbeidstakerne har også et ansvar for HMS-arbeidet. Dette ansvaret følger av arbeidsmiljøloven, og det er et personlig ansvar for hver enkelt arbeidstaker.

Arbeidstakerne har blant annet en plikt til å:

 • Bruke det verneutstyret som arbeidsgiveren har funnet nødvendig.
 • Vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader.
 • Si fra til arbeidsgiver og verneombud når de oppdager feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse.

Arbeidstakerne har også en rett til å medvirke i HMS-arbeidet. Dette betyr at de har rett til å bli hørt og at deres synspunkter skal tas hensyn til.

HMS er viktig
HMS er viktig

Hvorfor er HMS viktig?

I bygge- og anleggsnæringen stiller byggherre strengere krav til dokumentert HMS-arbeid og systemer, samt HMS-statistikk i anbud og kontrakter til de virksomhetene som ønsker oppdrag.

HMS er viktig

Hvorfor er HMS viktig?

I bygge- og anleggsnæringen stiller byggherre strengere krav til dokumentert HMS-arbeid og systemer, samt HMS-statistikk i anbud og kontrakter til de virksomhetene som ønsker oppdrag.

Verneombudets ansvar

Verneombudet er arbeidstakernes representant i HMS-arbeidet. Verneombudet velges av arbeidstakerne, og har en rekke oppgaver og rettigheter.

Verneombudets oppgaver omfatter blant annet å:

 • Sikre at arbeidstakerne får den informasjon og opplæring de trenger i HMS-arbeid.
 • Delta i planlegging og gjennomføring av HMS-arbeidet.
 • Gjennomføre vernerunder.
 • Representere arbeidstakerne i saker som gjelder HMS.

Verneombudet har også en rekke rettigheter, blant annet rett til:

 • Avsatt tid til å utføre vernearbeid.
 • Opplæring og veiledning i HMS-arbeid.
 • Tilgang til informasjon om arbeidsmiljøet.

Arbeidstilsynets ansvar

Arbeidstilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at arbeidsmiljøloven og andre relevante lover og forskrifter følges. Arbeidstilsynet kan gi pålegg til arbeidsgivere og arbeidstakere som ikke overholder regelverket.

Arbeidstilsynet har også ansvar for å gi veiledning og informasjon om HMS-arbeid.

Joakim Hansen B&G

Har effektivisert måten vi arbeider med HMS/KS

IT-administrator Joakim Hansen i Bertelsen & Garpestad mener bruken av SmartDok har effektivisert hverdagen for alle i bedriften.

Joakim Hansen B&G
Joakim Hansen B&G

Har effektivisert måten vi arbeider med HMS/KS

IT-administrator Joakim Hansen i Bertelsen & Garpestad mener bruken av SmartDok har effektivisert hverdagen for alle i bedriften.

Samarbeid er viktig

Samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstakere og verneombud er viktig for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Når alle bidrar, kan man lykkes med å forebygge ulykker og helseskader.

Her er noen tips til hvordan man kan skape et godt samarbeid om HMS:

 • Organiser jevnlige møter mellom arbeidsgiver, arbeidstakere og verneombud.
 • Ta opp aktuelle HMS-saker på møtene.
 • Vær åpen for å lytte til hverandres synspunkter.
 • Ta hensyn til hverandres interesser.

Ved å samarbeide om HMS kan man skape et arbeidsmiljø som er trygt og godt for alle.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere