Arbeidstakers plikter i HMS-arbeidet

Alle arbeidstakere har plikt til å bidra med å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø

Dette er regulert i arbeidsmiljøloven, som pålegger arbeidstakere å medvirke til å forebygge ulykker og helseskader.

Plikten til å medvirke

Arbeidstakerne skal medvirke i gjennomføring av HMS-tiltak og delta i vernearbeid.

Dette innebærer at arbeidstakerne:

  • Straks skal si fra til arbeidsgiver og verneombudet når de oppdager feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse. Dette kan være for eksempel manglende verneutstyr, farlig arbeidsutstyr eller uordnede arbeidsforhold.
  • Avbryte arbeidet dersom de mener at å fortsette kan medføre fare for liv eller helse. Dette er en viktig rett for arbeidstakerne, og arbeidsgiver har ikke lov til å straffe dem for å bruke denne retten.
  • Skal gi beskjed til arbeidsgiver dersom det er forhold ved arbeidet de mener kan gi arbeidsrelatert sykdom og medvirke i forebygging av og oppfølging av eventuelt eget sykefravær.

Plikten til å følge instruksjoner

Arbeidstakere har også en plikt til å følge arbeidsgivers instruksjoner om HMS. Dette kan gjelde for eksempel bruk av verneutstyr, gjennomføring av sikkerhetsrutiner eller opplæring i nye arbeidsoppgaver.

Plikten til å bruke verneutstyr

Arbeidstakere har plikt til å bruke det verneutstyret som arbeidsgiver har funnet nødvendig. Verneutstyr er viktig for å beskytte arbeidstakerne mot skader, og det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at det er tilstrekkelig og riktig verneutstyr tilgjengelig.

Plikten til å vise aktsomhet

Arbeidstakere har også en generell plikt til å vise aktsomhet i arbeidet. Dette innebærer at arbeidstakere skal opptre forsiktig og unngå å gjøre ting som kan medføre fare for seg selv eller andre.

Plikten til å medvirke til
et godt arbeidsmiljø

I tillegg til de ovennevnte pliktene, har arbeidstakere også en generell plikt til å medvirke til et godt arbeidsmiljø. Dette innebærer at arbeidstakere skal:

  • Være positive og konstruktive i samarbeidet med arbeidsgiver og andre arbeidstakere om HMS.
  • Ta ansvar for egen sikkerhet og helse.
  • Ta vare på hverandre og si fra dersom de ser noe som kan være skadelig for arbeidsmiljøet.
Create a good and safe working environment

Konsekvenser av brudd på pliktene

Brudd på arbeidstakers plikter i HMS-arbeidet kan medføre erstatningsansvar og i noen tilfeller også straffeansvar. Arbeidsgiver kan også ilegge arbeidstakeren straff for å ha brutt sine plikter, for eksempel ved å gi advarsel eller avskjed.

Hvordan bidra til et godt arbeidsmiljø

Det er mange ting arbeidstakere kan gjøre for å bidra til et godt arbeidsmiljø. Her er noen tips:

  • Lær deg om HMS-arbeid og hvordan du kan bidra til å forebygge ulykker og helseskader.
  • Vær bevisst på din egen atferd og hvordan den kan påvirke arbeidsmiljøet.
  • Ta initiativ til å forbedre arbeidsmiljøet, for eksempel ved å delta i verneombudsvalg eller arbeidsmiljøutvalg.

Ved å følge sine plikter i HMS-arbeidet kan arbeidstakere bidra til å skape trivsel og et trygt og godt arbeidsmiljø for seg selv og andre.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere